Legend of Zelda: A Link to the Past (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title ~ Link to the Past 0:16 Koji Kondo
  2 Beginning of the Journey 0:47 Koji Kondo
  3 Seal of Seven Maidens 1:48 Koji Kondo
  4 Time of the Falling Rain 0:47 Koji Kondo
  5 Time of the Falling Rain (Storm) 0:47 Koji Kondo
  6 Majestic Castle 2:48 Koji Kondo
  7 Majestic Castle (Storm) 2:48 Koji Kondo
  8 Princess Zelda's Rescue 1:30 Koji Kondo
  9 Safety in the Sanctuary 1:01 Koji Kondo
  10 Hyrule Field Main Theme 1:17 Koji Kondo
  11 Kakariko Village 3:05 Koji Kondo
  12 Guessing-Game House 0:42 Koji Kondo
  13 Fortune Teller 0:38 Koji Kondo
  14 Soldiers of Kakariko Village 0:19 Koji Kondo
  15 Dank Dungeons 0:39 Koji Kondo
  16 Lost Ancient Ruins 1:53 Koji Kondo
  17 Anger of the Guardians 0:25 Koji Kondo
  18 Great Victory! 0:10 Koji Kondo
  19 The Silly Pink Rabbit! 0:50 Koji Kondo
  20 The Silly Pink Rabbit! (Storm) 0:50 Koji Kondo
  21 Forest of Mystery 0:40 Koji Kondo
  22 Unsealing the Master Sword 0:11 Koji Kondo
  23 Priest of the Dark Order 0:58 Koji Kondo
  24 Dark Golden Land 1:59 Koji Kondo
  25 Black Mist 1:38 Koji Kondo
  26 Black Mist (Storm) 1:38 Koji Kondo
  27 Dungeon of Shadows 1:35 Koji Kondo
  28 Meeting the Maidens 1:02 Koji Kondo
  29 The Goddess Appears 0:50 Koji Kondo
  30 Release of Ganon 0:04 Koji Kondo
  31 Ganon's Message 1:02 Koji Kondo
  32 The Prince of Darkness 1:04 Koji Kondo
  33 Power of the Gods 1:22 Koji Kondo
  34 Epilogue ~ Beautiful Hyrule 3:49 Koji Kondo
  35 Staff Roll 3:53 Koji Kondo
  36 Fierce Rainstorm 0:06 Koji Kondo
  37 Howling Wind 0:10 Koji Kondo
  38 Unused Sound 0:08 Koji Kondo
  39 Secret! 0:02 Koji Kondo
  40 Chest Appears 0:01 Koji Kondo
  41 Got a Key! 0:01 Koji Kondo
  42 Heart Piece 0:02 Koji Kondo
  43 Heart Container 0:02 Koji Kondo
  44 Treasure! 0:02 Koji Kondo
  45 Dimensional Shift 0:04 Koji Kondo
  46 Ocarina Song 0:13 Koji Kondo
  47 Ocarina Song (Short) 0:03 Koji Kondo
  48 Praying 0:07 Koji Kondo
  49 Quit Game 0:01 Koji Kondo
  50 Teleport 0:02 Koji Kondo