Kunio Tachi no Bannka (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Midnight Run 1:47 Hitoshi Yamane
  2 Mode Select 0:13 Hitoshi Yamane
  3 Going to Jail 0:28 Hitoshi Yamane
  4 Inside Prison 1:17 Hitoshi Yamane
  5 Jail Fight 1:33 Hitoshi Yamane
  6 Escape Plan 0:36 Hitoshi Yamane
  7 Kunio's Breakout 1:36 Hitoshi Yamane
  8 Great Escape 0:17 Hitoshi Yamane
  9 Misako's Theme 1:07 Hitoshi Yamane
  10 Nekketsu High School 1:48 Hitoshi Yamane
  11 Confrontation 0:24 Hitoshi Yamane
  12 School Fight 1:30 Hitoshi Yamane
  13 Enemy Territory 2:11 Hitoshi Yamane
  14 Amusement Park 1:30 Hitoshi Yamane
  15 Roller Coaster 2:14 Hitoshi Yamane
  16 Heated Battle 2:14 Hitoshi Yamane
  17 Bike Scene 1:39 Hitoshi Yamane
  18 Docks 2:21 Hitoshi Yamane
  19 Underground 2:20 Hitoshi Yamane
  20 Shinji's Hideout 2:20 Hitoshi Yamane
  21 Encounter 0:27 Hitoshi Yamane
  22 Beauty and the Beast 1:56 Hitoshi Yamane
  23 Disco Almanic 2:20 Hitoshi Yamane
  24 Yakuza Battle 1:52 Hitoshi Yamane
  25 Misuzu's Theme 1:32 Hitoshi Yamane
  26 Vanishing Tears 2:27 Hitoshi Yamane
  27 Kunio's Eulogy 3:56 Hitoshi Yamane
  28 Countryside 2:08 Hitoshi Yamane
  29 Sabu's Mansion 2:21 Hitoshi Yamane
  30 Battle Against Ken 2:00 Hitoshi Yamane
  31 Ending Theme 2:04 Hitoshi Yamane
  32 Game Over 0:04 Hitoshi Yamane
  33 Unused Song 1 2:21 Hitoshi Yamane
  34 Unused Song 2 0:34 Hitoshi Yamane