Kouryuuki (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Overture 2:26 Tomoki Hasegawa
  2 Theme 1 2:17 Tomoki Hasegawa
  3 Theme 2 2:57 Tomoki Hasegawa
  4 Theme 3 2:39 Tomoki Hasegawa
  5 Theme 4 1:42 Tomoki Hasegawa
  6 Theme 5 2:37 Tomoki Hasegawa
  7 Theme 6 1:52 Tomoki Hasegawa
  8 War 1 2:13 Tomoki Hasegawa
  9 War 2 2:04 Tomoki Hasegawa
  10 Dangerous War Phase 2:04 Tomoki Hasegawa
  11 Victory 0:08 Tomoki Hasegawa
  12 Defeated 0:11 Tomoki Hasegawa
  13 Event 1 1:03 Tomoki Hasegawa
  14 Event 2 1:08 Tomoki Hasegawa
  15 Event 3 0:59 Tomoki Hasegawa
  16 Game Over 0:42 Tomoki Hasegawa
  17 Ryuuhou's Ending 3:05 Tomoki Hasegawa
  18 Kouu's Ending 3:06 Tomoki Hasegawa