Kouryu no Mimi (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Main Theme 0:41 Youko Takada, Kiyohiro Sada
  2 Deciding Destiny 0:44 Youko Takada, Kiyohiro Sada
  3 The Legend 1:36 Youko Takada, Kiyohiro Sada
  4 Protect the Orphanage 2:15 Youko Takada, Kiyohiro Sada
  5 Naomi's Theme 0:46 Youko Takada, Kiyohiro Sada
  6 Fierce Fighting 0:51 Youko Takada, Kiyohiro Sada
  7 Dangerous Conversation 1:22 Youko Takada, Kiyohiro Sada
  8 Someone's Playing the Pipe Organ 0:57 Youko Takada, Kiyohiro Sada
  9 The Chapel Halls 1:34 Youko Takada, Kiyohiro Sada
  10 Kanako's Theme 1:44 Youko Takada, Kiyohiro Sada
  11 Train to Japan 1:44 Youko Takada, Kiyohiro Sada
  12 Determination 1:11 Youko Takada, Kiyohiro Sada
  13 Streets of Kyoto 1:57 Youko Takada, Kiyohiro Sada
  14 Kouryu's Theme 1:11 Youko Takada, Kiyohiro Sada
  15 Mina Clan's Desperate Assault 2:17 Youko Takada, Kiyohiro Sada
  16 Chopper Attack 0:08 Youko Takada, Kiyohiro Sada
  17 Staff Roll 1:36 Youko Takada, Kiyohiro Sada
  18 Continue 0:13 Youko Takada, Kiyohiro Sada
  19 Game Over 1:06 Youko Takada, Kiyohiro Sada
  20 Begin 0:03 Youko Takada, Kiyohiro Sada
  21 Natsume's Power 0:07 Youko Takada, Kiyohiro Sada
  22 Round Dragon's Ring 0:04 Youko Takada, Kiyohiro Sada