Kyuuyaku Megami Tensei (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title Story 0:58 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  2 Prologue 1:24 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  3 Title 0:09 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  4 Enter Your Name 0:11 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  5 Micon 1:15 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  6 Kaifuku 1 0:17 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  7 Shop 1 1:05 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  8 Jakyou 1 0:29 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  9 Devils Fusion 0:42 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  10 Daedalos 1:25 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  11 Encounter 0:30 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  12 Battle 1 0:43 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  13 Boss Battle 1 1:36 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  14 Bien 1:08 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  15 Valhalla 1:05 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  16 Mazurka 1:01 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  17 Sea of Flames 1:38 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  18 Genshitsu 3:38 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  19 Izanami 0:16 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  20 Infini 1:45 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  21 Lucifer 0:52 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  22 Ending 1 1:50 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  23 Pazs 2:07 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  24 3D: Tokyo 1 1:33 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  25 Poison Bar 0:25 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  26 Battle 2 1:22 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  27 2D: Tokyo 2:48 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  28 Kaifuku 2 0:58 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  29 Shop 2 1:34 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  30 Jakyou 2 3:07 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  31 Terminal 0:18 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  32 Mola 0:59 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  33 Casino 1:00 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  34 Boss Battle 2 0:51 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  35 3D: Tokyo 2 2:16 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  36 Event 1 0:33 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  37 Event 2 2:41 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  38 3D: Tokyo 3 2:55 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  39 2D: Makai 1:38 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  40 3D: Makai 1 1:10 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  41 3D: Makai 2 1:13 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  42 Satan 1:54 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  43 YHVH 1:54 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  44 Ending 2 3:16 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  45 Staff Roll 5:02 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  46 Unused Song 1 0:24 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot
  47 Unused Song 2 1:06 Tsukasa Masuko, Hitoshi Sakimot