Kidou Keisatsu Patlabor (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Opening 1:02 Toshihiko Miyoshi, Yoshiaki Hirasawa, Naoya Fukushima, YaAMo
  2 Title 1:00 Toshihiko Miyoshi, Yoshiaki Hirasawa, Naoya Fukushima, YaAMo
  3 Waiting Room 0:59 Toshihiko Miyoshi, Yoshiaki Hirasawa, Naoya Fukushima, YaAMo
  4 Mission Explanation 0:55 Toshihiko Miyoshi, Yoshiaki Hirasawa, Naoya Fukushima, YaAMo
  5 Mission Start 0:36 Toshihiko Miyoshi, Yoshiaki Hirasawa, Naoya Fukushima, YaAMo
  6 Ingram-01 0:58 Toshihiko Miyoshi, Yoshiaki Hirasawa, Naoya Fukushima, YaAMo
  7 Battle (Ingram-01) 0:55 Toshihiko Miyoshi, Yoshiaki Hirasawa, Naoya Fukushima, YaAMo
  8 Clear Event 1 0:57 Toshihiko Miyoshi, Yoshiaki Hirasawa, Naoya Fukushima, YaAMo
  9 Ingram-02 0:56 Toshihiko Miyoshi, Yoshiaki Hirasawa, Naoya Fukushima, YaAMo
  10 Battle (Ingram-02) 0:58 Toshihiko Miyoshi, Yoshiaki Hirasawa, Naoya Fukushima, YaAMo
  11 Clear Event 2 1:09 Toshihiko Miyoshi, Yoshiaki Hirasawa, Naoya Fukushima, YaAMo
  12 Ghost Labors 0:55 Toshihiko Miyoshi, Yoshiaki Hirasawa, Naoya Fukushima, YaAMo
  13 Story Event 1 0:58 Toshihiko Miyoshi, Yoshiaki Hirasawa, Naoya Fukushima, YaAMo
  14 Clear Event 3 1:09 Toshihiko Miyoshi, Yoshiaki Hirasawa, Naoya Fukushima, YaAMo
  15 Save Slot 0:57 Toshihiko Miyoshi, Yoshiaki Hirasawa, Naoya Fukushima, YaAMo
  16 Battle Simulation 0:53 Toshihiko Miyoshi, Yoshiaki Hirasawa, Naoya Fukushima, YaAMo
  17 Story Event 2 1:00 Toshihiko Miyoshi, Yoshiaki Hirasawa, Naoya Fukushima, YaAMo
  18 Story Event 3 0:58 Toshihiko Miyoshi, Yoshiaki Hirasawa, Naoya Fukushima, YaAMo
  19 Story Event 4 0:32 Toshihiko Miyoshi, Yoshiaki Hirasawa, Naoya Fukushima, YaAMo
  20 Ending 1:03 Toshihiko Miyoshi, Yoshiaki Hirasawa, Naoya Fukushima, YaAMo
  21 Staff Roll 1:44 Toshihiko Miyoshi, Yoshiaki Hirasawa, Naoya Fukushima, YaAMo
  22 Game Over 0:05 Toshihiko Miyoshi, Yoshiaki Hirasawa, Naoya Fukushima, YaAMo
  23 Unknown Song 1 0:06 Toshihiko Miyoshi, Yoshiaki Hirasawa, Naoya Fukushima, YaAMo
  24 Unknown Song 2 0:05 Toshihiko Miyoshi, Yoshiaki Hirasawa, Naoya Fukushima, YaAMo