Kerokero Keroppi no Bouken Nikki (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title Screen 2:06 Shigeru Koizumi, Takeaki Sugimoto
  2 KeroKero Village 1:03 Shigeru Koizumi, Takeaki Sugimoto
  3 World Map 1:06 Shigeru Koizumi, Takeaki Sugimoto
  4 Encounter 0:02 Shigeru Koizumi, Takeaki Sugimoto
  5 Battle 0:38 Shigeru Koizumi, Takeaki Sugimoto
  6 Won the Battle 0:04 Shigeru Koizumi, Takeaki Sugimoto
  7 You Lost! 0:13 Shigeru Koizumi, Takeaki Sugimoto
  8 Neighbor Town 1:18 Shigeru Koizumi, Takeaki Sugimoto
  9 Polo Polo Village 0:53 Shigeru Koizumi, Takeaki Sugimoto
  10 Space Village 0:54 Shigeru Koizumi, Takeaki Sugimoto
  11 Lakeland 1:03 Shigeru Koizumi, Takeaki Sugimoto
  12 Shrine 1:08 Shigeru Koizumi, Takeaki Sugimoto
  13 Boss Battle 0:40 Shigeru Koizumi, Takeaki Sugimoto
  14 Ice Ballet Cave 1:03 Shigeru Koizumi, Takeaki Sugimoto
  15 Staff Roll 0:59 Shigeru Koizumi, Takeaki Sugimoto
  16 Unknown Song 0:56 Shigeru Koizumi, Takeaki Sugimoto
  17 Unknown Jingle 0:02 Shigeru Koizumi, Takeaki Sugimoto