Kunio-Kun no Dodge Ball (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title 0:38 Kazuo Sawa, Chiaki Iizuka, Reiko Uehara, Kiyomi Kataoka
  2 Menu 0:13 Kazuo Sawa, Chiaki Iizuka, Reiko Uehara, Kiyomi Kataoka
  3 Shop 0:37 Kazuo Sawa, Chiaki Iizuka, Reiko Uehara, Kiyomi Kataoka
  4 Player Select 0:51 Kazuo Sawa, Chiaki Iizuka, Reiko Uehara, Kiyomi Kataoka
  5 Japan 2:46 Kazuo Sawa, Chiaki Iizuka, Reiko Uehara, Kiyomi Kataoka
  6 England 1:21 Kazuo Sawa, Chiaki Iizuka, Reiko Uehara, Kiyomi Kataoka
  7 India 1:49 Kazuo Sawa, Chiaki Iizuka, Reiko Uehara, Kiyomi Kataoka
  8 Iceland 2:00 Kazuo Sawa, Chiaki Iizuka, Reiko Uehara, Kiyomi Kataoka
  9 China 1:40 Kazuo Sawa, Chiaki Iizuka, Reiko Uehara, Kiyomi Kataoka
  10 Italy 3:36 Kazuo Sawa, Chiaki Iizuka, Reiko Uehara, Kiyomi Kataoka
  11 Arab 1:22 Kazuo Sawa, Chiaki Iizuka, Reiko Uehara, Kiyomi Kataoka
  12 France 1:57 Kazuo Sawa, Chiaki Iizuka, Reiko Uehara, Kiyomi Kataoka
  13 Kenya 1:52 Kazuo Sawa, Chiaki Iizuka, Reiko Uehara, Kiyomi Kataoka
  14 Russia 1:46 Kazuo Sawa, Chiaki Iizuka, Reiko Uehara, Kiyomi Kataoka
  15 Brazil 2:59 Kazuo Sawa, Chiaki Iizuka, Reiko Uehara, Kiyomi Kataoka
  16 Germany 1:43 Kazuo Sawa, Chiaki Iizuka, Reiko Uehara, Kiyomi Kataoka
  17 America 2:16 Kazuo Sawa, Chiaki Iizuka, Reiko Uehara, Kiyomi Kataoka
  18 Loss 0:04 Kazuo Sawa, Chiaki Iizuka, Reiko Uehara, Kiyomi Kataoka
  19 Victory 0:06 Kazuo Sawa, Chiaki Iizuka, Reiko Uehara, Kiyomi Kataoka
  20 Ending 1:54 Kazuo Sawa, Chiaki Iizuka, Reiko Uehara, Kiyomi Kataoka
  21 Moon 1:46 Kazuo Sawa, Chiaki Iizuka, Reiko Uehara, Kiyomi Kataoka
  22 Record 0:29 Kazuo Sawa, Chiaki Iizuka, Reiko Uehara, Kiyomi Kataoka
  23 Hyper Shoot 0:01 Kazuo Sawa, Chiaki Iizuka, Reiko Uehara, Kiyomi Kataoka