Jungle Wars 2 (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title 3:10 Toshio Okamoto
  2 Menu 1:03 Toshio Okamoto
  3 Hero's Village 1:38 Toshio Okamoto
  4 Field (Day) 1:00 Toshio Okamoto
  5 Field (Night) 1:25 Toshio Okamoto
  6 Village (Day) 1:18 Toshio Okamoto
  7 Village (Night) 1:23 Toshio Okamoto
  8 Battle 1:24 Toshio Okamoto
  9 UruUru Group Warehouse 1:13 Toshio Okamoto
  10 Cave 1:38 Toshio Okamoto
  11 Boss Battle 2:22 Toshio Okamoto
  12 Saiking's Theme 0:38 Toshio Okamoto
  13 Yuracc's Theme 0:38 Toshio Okamoto
  14 Ken the Eagle 0:18 Toshio Okamoto
  15 Tower 1:20 Toshio Okamoto
  16 Crisis 0:32 Toshio Okamoto
  17 Tournament Hall 1:12 Toshio Okamoto
  18 Preliminary Contest 1:35 Toshio Okamoto
  19 Final Match 1:27 Toshio Okamoto
  20 Airport 1:30 Toshio Okamoto
  21 Airplane 0:31 Toshio Okamoto
  22 City (Day) 1:58 Toshio Okamoto
  23 City (Night) 1:23 Toshio Okamoto
  24 Train 0:14 Toshio Okamoto
  25 Mckee the Whale 0:33 Toshio Okamoto
  26 Ice Cave 1:04 Toshio Okamoto
  27 Ice Country 1:34 Toshio Okamoto
  28 Aurora Castle 2:03 Toshio Okamoto
  29 Father Christmas 0:33 Toshio Okamoto
  30 Cactus Desert 1:26 Toshio Okamoto
  31 Oasis 1:26 Toshio Okamoto
  32 Gonta the Elephant 1:02 Toshio Okamoto
  33 Floatage Altar 1:34 Toshio Okamoto
  34 Ati Moscoi's Theme 1:21 Toshio Okamoto
  35 UruUru Group Hideout 1:42 Toshio Okamoto
  36 Battle with Ulczain 2:58 Toshio Okamoto
  37 Ending 3:47 Toshio Okamoto
  38 Inn 0:03 Toshio Okamoto
  39 Encounter 0:02 Toshio Okamoto
  40 Escape 0:03 Toshio Okamoto
  41 Victory 0:04 Toshio Okamoto
  42 Level Up! 0:02 Toshio Okamoto
  43 Annihilation 0:14 Toshio Okamoto
  44 Fountain of Recovery 0:02 Toshio Okamoto
  45 Earthquake 0:05 Toshio Okamoto
  46 Join 0:06 Toshio Okamoto
  47 Item 0:03 Toshio Okamoto
  48 Clock of the Moon 0:07 Toshio Okamoto