Ihatovo Monogatari (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title 1:39 Tsukasa Tawada
  2 Menu 1:27 Tsukasa Tawada
  3 Ihatovo City 3:16 Tsukasa Tawada
  4 Fire Stone Forest 1:23 Tsukasa Tawada
  5 Cave 2:03 Tsukasa Tawada
  6 Something Happened 0:03 Tsukasa Tawada
  7 Cairo Danchou 0:37 Tsukasa Tawada
  8 Cairo and Sarunokoshikake 0:24 Tsukasa Tawada
  9 Kenjuu's Village 1 2:11 Tsukasa Tawada
  10 Kenjuu's Village 2 2:11 Tsukasa Tawada
  11 Chaplin 0:53 Tsukasa Tawada
  12 Volcano Center 3:41 Tsukasa Tawada
  13 Otsubel 1:56 Tsukasa Tawada
  14 Music Festival 2:49 Tsukasa Tawada
  15 Romantic Movie 2:43 Tsukasa Tawada
  16 Gosh's Water Mill 1:10 Tsukasa Tawada
  17 Gosh Solo 1:17 Tsukasa Tawada
  18 Snow Passage Village 2:09 Tsukasa Tawada
  19 Phenomenon IV 2:22 Tsukasa Tawada
  20 Galaxy Express 2:31 Tsukasa Tawada
  21 Carbonard Island 0:16 Tsukasa Tawada
  22 Earthgod's Forest (Night) 0:48 Tsukasa Tawada
  23 Earthgod's Forest (Day) 0:20 Tsukasa Tawada