Hansei Zarujirou Kun no Daibouken (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Opening 2:31 Kyohei Sada, Inata, Ootera, Toyoshima
  2 Password 1:24 Kyohei Sada, Inata, Ootera, Toyoshima
  3 Garden 2:29 Kyohei Sada, Inata, Ootera, Toyoshima
  4 City 1:47 Kyohei Sada, Inata, Ootera, Toyoshima
  5 Beach 2:05 Kyohei Sada, Inata, Ootera, Toyoshima
  6 Unterwater 2:05 Kyohei Sada, Inata, Ootera, Toyoshima
  7 Ruins 2:12 Kyohei Sada, Inata, Ootera, Toyoshima
  8 Bonus Stage 0:17 Kyohei Sada, Inata, Ootera, Toyoshima
  9 Goal 0:03 Kyohei Sada, Inata, Ootera, Toyoshima
  10 Boss 1:28 Kyohei Sada, Inata, Ootera, Toyoshima
  11 World Map 0:51 Kyohei Sada, Inata, Ootera, Toyoshima
  12 Last Boss (part 1) 2:02 Kyohei Sada, Inata, Ootera, Toyoshima
  13 Last Boss (part 2) 0:57 Kyohei Sada, Inata, Ootera, Toyoshima
  14 Victory 0:06 Kyohei Sada, Inata, Ootera, Toyoshima
  15 Ending 1:40 Kyohei Sada, Inata, Ootera, Toyoshima
  16 Game Over 0:07 Kyohei Sada, Inata, Ootera, Toyoshima
  17 Noise 0:35 Kyohei Sada, Inata, Ootera, Toyoshima
  18 Introduction (part 1) 0:24 Kyohei Sada
  19 Introduction (part 3) 0:40 Kyohei Sada
  20 Introduction (part 2) 0:41 Kyohei Sada
  21 Game Over 0:07 Kyohei Sada