Hyper Iria (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Opening 1:14 Kiyotaka Sato, Shintaro Hirakawa, Nobuhiro Makino
  2 Menu 1:50 Kiyotaka Sato, Shintaro Hirakawa, Nobuhiro Makino
  3 The Sky 1:20 Kiyotaka Sato, Shintaro Hirakawa, Nobuhiro Makino
  4 Laboratory 2:29 Kiyotaka Sato, Shintaro Hirakawa, Nobuhiro Makino
  5 Battle of Zeiram 1 0:55 Kiyotaka Sato, Shintaro Hirakawa, Nobuhiro Makino
  6 Town Inside 2:12 Kiyotaka Sato, Shintaro Hirakawa, Nobuhiro Makino
  7 Battle of Agzen 2:03 Kiyotaka Sato, Shintaro Hirakawa, Nobuhiro Makino
  8 Forest 2:36 Kiyotaka Sato, Shintaro Hirakawa, Nobuhiro Makino
  9 Factory 1:10 Kiyotaka Sato, Shintaro Hirakawa, Nobuhiro Makino
  10 Battle of Obolzo 2:52 Kiyotaka Sato, Shintaro Hirakawa, Nobuhiro Makino
  11 Tower 1:58 Kiyotaka Sato, Shintaro Hirakawa, Nobuhiro Makino
  12 Battle of Cooderun 1:27 Kiyotaka Sato, Shintaro Hirakawa, Nobuhiro Makino
  13 Underpass 1:31 Kiyotaka Sato, Shintaro Hirakawa, Nobuhiro Makino
  14 Battle of Zeiram 2 1:43 Kiyotaka Sato, Shintaro Hirakawa, Nobuhiro Makino
  15 Mission Complete 1:27 Kiyotaka Sato, Shintaro Hirakawa, Nobuhiro Makino
  16 Ending 1:54 Kiyotaka Sato, Shintaro Hirakawa, Nobuhiro Makino
  17 Staff Roll 3:16 Kiyotaka Sato, Shintaro Hirakawa, Nobuhiro Makino
  18 Game Over 0:09 Kiyotaka Sato, Shintaro Hirakawa, Nobuhiro Makino