Hakunetsu Pro Yakyuu: Ganba League (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title Screen 0:04 Tetsuya Furumoto, Katsunori Ujiie, Takafumi Fujisawa
  2 Mode Select 0:39 Tetsuya Furumoto, Katsunori Ujiie, Takafumi Fujisawa
  3 Ganba Dome 0:50 Tetsuya Furumoto, Katsunori Ujiie, Takafumi Fujisawa
  4 West Stadium 1:05 Tetsuya Furumoto, Katsunori Ujiie, Takafumi Fujisawa
  5 Massive Stadium 0:52 Tetsuya Furumoto, Katsunori Ujiie, Takafumi Fujisawa
  6 Chance 0:29 Tetsuya Furumoto, Katsunori Ujiie, Takafumi Fujisawa
  7 Big Chance 0:40 Tetsuya Furumoto, Katsunori Ujiie, Takafumi Fujisawa
  8 Get Home 0:02 Tetsuya Furumoto, Katsunori Ujiie, Takafumi Fujisawa
  9 Home Run 0:06 Tetsuya Furumoto, Katsunori Ujiie, Takafumi Fujisawa
  10 Cheer 0:03 Tetsuya Furumoto, Katsunori Ujiie, Takafumi Fujisawa
  11 Time Out 0:22 Tetsuya Furumoto, Katsunori Ujiie, Takafumi Fujisawa
  12 Change 0:02 Tetsuya Furumoto, Katsunori Ujiie, Takafumi Fujisawa
  13 Game Set 0:05 Tetsuya Furumoto, Katsunori Ujiie, Takafumi Fujisawa
  14 Results 0:27 Tetsuya Furumoto, Katsunori Ujiie, Takafumi Fujisawa
  15 Pennant Race 0:37 Tetsuya Furumoto, Katsunori Ujiie, Takafumi Fujisawa
  16 Pennant Race Results 0:06 Tetsuya Furumoto, Katsunori Ujiie, Takafumi Fujisawa
  17 League Defeat 0:27 Tetsuya Furumoto, Katsunori Ujiie, Takafumi Fujisawa
  18 League 2nd Place 0:15 Tetsuya Furumoto, Katsunori Ujiie, Takafumi Fujisawa
  19 League Victory 0:39 Tetsuya Furumoto, Katsunori Ujiie, Takafumi Fujisawa
  20 Unknown Jingle 0:02 Tetsuya Furumoto, Katsunori Ujiie, Takafumi Fujisawa
  21 Unknown Voice 0:01 Jon Kabira
  22 Fork Ball 0:01 Tetsuya Furumoto, Katsunori Ujiie, Takafumi Fujisawa
  23 "Strike!" 0:01 Jon Kabira
  24 "Ball!" 0:01 Jon Kabira
  25 "Foul!" 0:01 Jon Kabira
  26 "Foul Ball!" 0:01 Jon Kabira
  27 "Dead Ball!" 0:01 Jon Kabira
  28 "Out!" 0:01 Jon Kabira
  29 "Safe!" 0:01 Jon Kabira
  30 "Right!" 0:01 Jon Kabira
  31 "Center!" 0:01 Jon Kabira
  32 "Left!" 0:01 Jon Kabira
  33 "Back!" 0:01 Jon Kabira
  34 "Play Ball!" 0:01 Jon Kabira
  35 "It's in!" 0:01 Jon Kabira
  36 "Home Run!" 0:02 Jon Kabira
  37 "Oh No!" 0:01 Jon Kabira
  38 "Oops!" 0:01 Jon Kabira
  39 "Uh oh!" 0:01 Jon Kabira
  40 "Ow!" 0:01 Jon Kabira
  41 "Time!" 0:01 Jon Kabira
  42 "Game Set!" 0:01 Jon Kabira
  43 "Change!" 0:01 Jon Kabira
  44 "Three Out!" 0:01 Jon Kabira
  45 "Nice!" 0:01 Jon Kabira
  46 "Great!" 0:01 Jon Kabira
  47 "Super!" 0:01 Jon Kabira
  48 "Welcome to..." 0:01 Jon Kabira
  49 "Ganba League!" 0:01 Jon Kabira
  50 "Take Your..." 0:01 Jon Kabira
  51 "Base!" 0:01 Jon Kabira
  52 "It's..." 0:01 Jon Kabira
  53 "To the Wall..." 0:01 Jon Kabira
  54 "Outta Here!" 0:01 Jon Kabira
  55 "Game Call!" 0:01 Jon Kabira
  56 "Extra!" 0:01 Jon Kabira
  57 "Innings!" 0:01 Jon Kabira