Hourai Gakuen no Bouken (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title 1:10 Hitoshi Sakimoto
  2 Airplane 1:31 Hitoshi Sakimoto
  3 Tension 0:21 Hitoshi Sakimoto
  4 Opening and Ending 2:49 Hitoshi Sakimoto
  5 School 1 1:28 Hitoshi Sakimoto
  6 School 2 1:38 Hitoshi Sakimoto
  7 Hospo Editors Room 0:17 Hitoshi Sakimoto
  8 System Menu 0:33 Hitoshi Sakimoto
  9 Field 1:51 Hitoshi Sakimoto
  10 Team Member Joined 0:06 Hitoshi Sakimoto
  11 Dungeon 1:59 Hitoshi Sakimoto
  12 Battle 1:13 Hitoshi Sakimoto
  13 Victory 0:14 Hitoshi Sakimoto
  14 Level Up 0:03 Hitoshi Sakimoto
  15 Radio Gymnastics 2:15 Hitoshi Sakimoto
  16 Shinmachi (Day) 2:44 Hitoshi Sakimoto
  17 Sleeping 0:12 Hitoshi Sakimoto
  18 Jungle 1:41 Hitoshi Sakimoto
  19 Boss Battle 1:00 Hitoshi Sakimoto
  20 Important Item 0:08 Hitoshi Sakimoto
  21 Shinmachi (Night) 1:32 Hitoshi Sakimoto
  22 Ruin in the Jungle 2:37 Hitoshi Sakimoto
  23 Cosan Nostra 2:11 Hitoshi Sakimoto
  24 Streetcar 0:56 Hitoshi Sakimoto
  25 Muteki 22 Gou 2:06 Hitoshi Sakimoto
  26 Christmas 1:44 Hitoshi Sakimoto
  27 Staff Roll 2:31 Hitoshi Sakimoto
  28 Some Mysteries Still Remain 1:41 Hitoshi Sakimoto
  29 Birthday 1:02 Hitoshi Sakimoto