Getsumen no Anubis (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Lunatic Dance 1:54 Noboru Iwata, Hiroshi Fujioka, Hiroshi Iizuka, Yoshiaki Kubotera, Hiroaki Shibata, Kaori Ohshima
  2 Inside the Shuttle 2:13 Noboru Iwata, Hiroshi Fujioka, Hiroshi Iizuka, Yoshiaki Kubotera, Hiroaki Shibata, Kaori Ohshima
  3 Grand Universe 2:33 Noboru Iwata, Hiroshi Fujioka, Hiroshi Iizuka, Yoshiaki Kubotera, Hiroaki Shibata, Kaori Ohshima
  4 Twinkling Star 2:42 Noboru Iwata, Hiroshi Fujioka, Hiroshi Iizuka, Yoshiaki Kubotera, Hiroaki Shibata, Kaori Ohshima
  5 Theme of Leonard 1:30 Noboru Iwata, Hiroshi Fujioka, Hiroshi Iizuka, Yoshiaki Kubotera, Hiroaki Shibata, Kaori Ohshima
  6 Wine Table 1:17 Noboru Iwata, Hiroshi Fujioka, Hiroshi Iizuka, Yoshiaki Kubotera, Hiroaki Shibata, Kaori Ohshima
  7 Reasoning 1:34 Noboru Iwata, Hiroshi Fujioka, Hiroshi Iizuka, Yoshiaki Kubotera, Hiroaki Shibata, Kaori Ohshima
  8 Chaos 2:15 Noboru Iwata, Hiroshi Fujioka, Hiroshi Iizuka, Yoshiaki Kubotera, Hiroaki Shibata, Kaori Ohshima
  9 Suspicion 2:13 Noboru Iwata, Hiroshi Fujioka, Hiroshi Iizuka, Yoshiaki Kubotera, Hiroaki Shibata, Kaori Ohshima
  10 Unfaithfulness 2:32 Noboru Iwata, Hiroshi Fujioka, Hiroshi Iizuka, Yoshiaki Kubotera, Hiroaki Shibata, Kaori Ohshima
  11 Reminiscence 2:03 Noboru Iwata, Hiroshi Fujioka, Hiroshi Iizuka, Yoshiaki Kubotera, Hiroaki Shibata, Kaori Ohshima
  12 Recollection 2:47 Noboru Iwata, Hiroshi Fujioka, Hiroshi Iizuka, Yoshiaki Kubotera, Hiroaki Shibata, Kaori Ohshima
  13 Theme of the Partner 2:07 Noboru Iwata, Hiroshi Fujioka, Hiroshi Iizuka, Yoshiaki Kubotera, Hiroaki Shibata, Kaori Ohshima
  14 Tension 2:35 Noboru Iwata, Hiroshi Fujioka, Hiroshi Iizuka, Yoshiaki Kubotera, Hiroaki Shibata, Kaori Ohshima
  15 Escape 2:02 Noboru Iwata, Hiroshi Fujioka, Hiroshi Iizuka, Yoshiaki Kubotera, Hiroaki Shibata, Kaori Ohshima
  16 Disturbance 1:42 Noboru Iwata, Hiroshi Fujioka, Hiroshi Iizuka, Yoshiaki Kubotera, Hiroaki Shibata, Kaori Ohshima
  17 Stalker 2:19 Noboru Iwata, Hiroshi Fujioka, Hiroshi Iizuka, Yoshiaki Kubotera, Hiroaki Shibata, Kaori Ohshima
  18 Sleepless Night 2:32 Noboru Iwata, Hiroshi Fujioka, Hiroshi Iizuka, Yoshiaki Kubotera, Hiroaki Shibata, Kaori Ohshima
  19 Approaching Person 2:06 Noboru Iwata, Hiroshi Fujioka, Hiroshi Iizuka, Yoshiaki Kubotera, Hiroaki Shibata, Kaori Ohshima
  20 Cornered 2:59 Noboru Iwata, Hiroshi Fujioka, Hiroshi Iizuka, Yoshiaki Kubotera, Hiroaki Shibata, Kaori Ohshima
  21 Rest 1:52 Noboru Iwata, Hiroshi Fujioka, Hiroshi Iizuka, Yoshiaki Kubotera, Hiroaki Shibata, Kaori Ohshima
  22 Throbbing 2:14 Noboru Iwata, Hiroshi Fujioka, Hiroshi Iizuka, Yoshiaki Kubotera, Hiroaki Shibata, Kaori Ohshima
  23 Nostalgia 2:55 Noboru Iwata, Hiroshi Fujioka, Hiroshi Iizuka, Yoshiaki Kubotera, Hiroaki Shibata, Kaori Ohshima
  24 Conclusion 1:55 Noboru Iwata, Hiroshi Fujioka, Hiroshi Iizuka, Yoshiaki Kubotera, Hiroaki Shibata, Kaori Ohshima
  25 The Truth That I Saw 2:10 Noboru Iwata, Hiroshi Fujioka, Hiroshi Iizuka, Yoshiaki Kubotera, Hiroaki Shibata, Kaori Ohshima
  26 Exact Judgement 3:01 Noboru Iwata, Hiroshi Fujioka, Hiroshi Iizuka, Yoshiaki Kubotera, Hiroaki Shibata, Kaori Ohshima
  27 Not Convince 2:11 Noboru Iwata, Hiroshi Fujioka, Hiroshi Iizuka, Yoshiaki Kubotera, Hiroaki Shibata, Kaori Ohshima
  28 Cruel Dead 2:57 Noboru Iwata, Hiroshi Fujioka, Hiroshi Iizuka, Yoshiaki Kubotera, Hiroaki Shibata, Kaori Ohshima
  29 Final Credit 3:37 Noboru Iwata, Hiroshi Fujioka, Hiroshi Iizuka, Yoshiaki Kubotera, Hiroaki Shibata, Kaori Ohshima