Gamera: Gyaosu Gekimetsu Sakusen (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Sammy Logo 0:03 Motoaki Takenouchi, ABS Systems
  2 Opening 0:38 Motoaki Takenouchi, ABS Systems
  3 Title Screen 1:04 Motoaki Takenouchi, ABS Systems
  4 Stage Introduction 0:25 Motoaki Takenouchi, ABS Systems
  5 Erimo, Ohshima, Shizuoka 0:47 Motoaki Takenouchi, ABS Systems
  6 Continue? 0:48 Motoaki Takenouchi, ABS Systems
  7 Report 0:04 Motoaki Takenouchi, ABS Systems
  8 World Map 0:05 Motoaki Takenouchi, ABS Systems
  9 Tokai 1:32 Motoaki Takenouchi, ABS Systems
  10 Kasawaki, Fukuoka 2:21 Motoaki Takenouchi, ABS Systems
  11 Osaka, Tokyo 1:01 Motoaki Takenouchi, ABS Systems
  12 Last Stage 1:46 Motoaki Takenouchi, ABS Systems
  13 Gamera Leaves 2:55 Motoaki Takenouchi, ABS Systems
  14 Staff Roll 1:20 Motoaki Takenouchi, ABS Systems
  15 Unknown Song 1 2:57 Motoaki Takenouchi, ABS Systems
  16 Unknown Song 2 0:26 Motoaki Takenouchi, ABS Systems
  17 Unknown Jingle 1 0:04 Motoaki Takenouchi, ABS Systems
  18 Unknown Jingle 2 0:03 Motoaki Takenouchi, ABS Systems
  19 Unknown Jingle 3 0:04 Motoaki Takenouchi, ABS Systems
  20 Unknown Jingle 4 0:03 Motoaki Takenouchi, ABS Systems