Go Go Ackman (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Nobody Knows, But... 0:53 Kajima Shitamachi
  2 Title 0:51 Kajima Shitamachi
  3 Ackman and Tenshi, Demon vs Angel 0:33 Kajima Shitamachi
  4 Stage Title 0:03 Kajima Shitamachi
  5 Tenshi's Plan 0:30 Kajima Shitamachi
  6 Angel's Test 1:32 Kajima Shitamachi
  7 Miniboss Battle 0:29 Kajima Shitamachi
  8 Boss Battle 1:13 Kajima Shitamachi
  9 Stage Clear 0:05 Kajima Shitamachi
  10 Tenshi's Failure 0:28 Kajima Shitamachi
  11 Michaela's Plan 2:20 Kajima Shitamachi
  12 Miniboss Battle 2 0:47 Kajima Shitamachi
  13 Caves 2:21 Kajima Shitamachi
  14 The Cursed Ruin 1:38 Kajima Shitamachi
  15 Battle with a Dancer 0:43 Kajima Shitamachi
  16 Underground Traps 2:05 Kajima Shitamachi
  17 Jetpack Fanfare 0:02 Kajima Shitamachi
  18 Devils vs. Angels 2:32 Kajima Shitamachi
  19 Battle with Tenshi 1:22 Kajima Shitamachi
  20 Wrathful Angels 0:36 Kajima Shitamachi
  21 Ackman's Revenge 1:52 Kajima Shitamachi
  22 Final Boss 2:34 Kajima Shitamachi
  23 Ending 1:35 Kajima Shitamachi
  24 I'll Show You, Ackman! 0:04 Kajima Shitamachi
  25 Staff Roll 3:32 Kajima Shitamachi
  26 Life Lost 0:03 Kajima Shitamachi
  27 Game Over 0:32 Kajima Shitamachi