Ganbare Goemon 3 (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Konami Logo 0:03 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  2 Title 0:13 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  3 Opening - No More Close-Ups! 0:11 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  4 Opening - Wiseman's Vacation 0:40 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  5 Opening - The Horrible Reality! 0:20 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  6 Opening - Bisumaru of Neo-Edo 0:26 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  7 Opening - Prepare For Battle! 0:30 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  8 Village 1:39 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  9 Shop 0:27 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  10 Travel Agency 0:30 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  11 Fortune Teller 0:42 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  12 Stage 1 1:42 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  13 What Cute Frogs! 0:15 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  14 Boss Battle 0:36 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  15 Afterwards... 0:16 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  16 Making Our Escape.... 0:26 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  17 Run Faster! 0:59 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  18 Festival Town 0:37 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  19 Stage 2 1:06 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  20 Got Something! 0:04 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  21 A Challenge For Power 0:51 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  22 Stage 3 0:25 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  23 It's Starting To Collapse! 1:03 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  24 Edo Destroyed... 1:00 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  25 Bisumaru's Theme 0:48 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  26 Omitsu Kidnapped! 0:21 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  27 Impact's Theme 0:27 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  28 Ready...... 0:06 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  29 Impact Goes To Battle! 1:10 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  30 Impact Battle 0:55 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  31 Whoops! 0:39 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  32 Future Overworld 2:48 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  33 Futuristic Store 0:45 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  34 Futuristic Travel Agency 0:20 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  35 Gotcha! 0:17 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  36 Police Robot 0:14 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  37 Futuristic Prison 1:02 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  38 Thief Neko 0:57 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  39 Underground 0:06 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  40 Futuristic Fortune Teller 0:18 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  41 Stage 4 2:06 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  42 Stage 4 Part Two 1:28 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  43 Church 0:54 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  44 Dancing Demon! 0:24 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  45 Stage 5 1:41 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  46 Stage 5 Part Two 1:54 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  47 Fearsome Hand! 0:28 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  48 Antagonist 0:47 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  49 Stage 6 0:28 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  50 Frozen Cave 0:54 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  51 Stage 7 2:14 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  52 Parodius Boss Battle 2:04 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  53 Industrial Town 1:28 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  54 Stage 8 0:31 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  55 Nearing The Final Battle 1:22 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  56 Attack!! 0:07 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  57 Oh No!.spc 1:30 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  58 The Power Is Mine! 0:41 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  59 Final Battle 1:04 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  60 A Defeated Man... 0:54 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  61 Returning Home 0:35 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  62 Credits 2:26 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena
  63 Game Over 0:06 Kazuhiko Uehara, Yukie Morimoto, Noriko Takahashi, Jun Funahashi, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena