Ganbare Daiku no Gensan (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title 0:13 Rikei Hirashima
  2 Prologue 1 0:28 Rikei Hirashima
  3 Prologue 2 0:03 Rikei Hirashima
  4 Prologue 3 0:17 Rikei Hirashima
  5 Story 1 0:33 Rikei Hirashima
  6 Map and Continue 0:31 Rikei Hirashima
  7 Chapter 1-1 1:47 Rikei Hirashima
  8 Chapter 1-2, 3-1 2:09 Rikei Hirashima
  9 Boss 1:45 Rikei Hirashima
  10 Chapter Cleared 0:04 Rikei Hirashima
  11 Story 2 0:33 Rikei Hirashima
  12 Chapter 2-1, 2-2 1:52 Rikei Hirashima
  13 Chapter 3-2 2:38 Rikei Hirashima
  14 Chapter 4-1 2:42 Rikei Hirashima
  15 Chapter 4-2 2:24 Rikei Hirashima
  16 Final Boss 1:01 Rikei Hirashima
  17 Ending 1:40 Rikei Hirashima
  18 Lost 0:03 Rikei Hirashima
  19 Game Over 0:06 Rikei Hirashima
  20 "Gen San!" 0:02 Rikei Hirashima
  21 "Ikuze!" 0:01 Rikei Hirashima
  22 "Nani Sun Nen!" 0:01 Rikei Hirashima
  23 "'Teyan Dei!" 0:01 Rikei Hirashima