Great Battle 3 (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Main Theme 1:04 Norihiko Togashi
  2 Password 0:16 Norihiko Togashi
  3 Opening Story (part 1) 0:18 Norihiko Togashi
  4 Opening Story (part 2) 0:40 Norihiko Togashi
  5 Opening Story (part 3) 0:33 Norihiko Togashi
  6 Boss Battle 1:05 Norihiko Togashi
  7 Victory! 0:07 Norihiko Togashi
  8 Overworld Travel 0:32 Norihiko Togashi
  9 Village by the Waterfalls 1:09 Norihiko Togashi
  10 Mystical Shop 0:39 Norihiko Togashi
  11 Unstable Cliffside 2:11 Norihiko Togashi
  12 Treasure Hoard Labyrinth 0:35 Norihiko Togashi
  13 Crazy Mine Cart Ride 0:39 Norihiko Togashi
  14 Foreboding Ghost Town 1:16 Norihiko Togashi
  15 Creepy Cemetary 0:41 Norihiko Togashi
  16 Swift Mountain Rapids 1:25 Norihiko Togashi
  17 Enter the Challengers 0:05 Norihiko Togashi
  18 Great Battle Tournament 0:52 Norihiko Togashi
  19 Turbulant Airship Flight 1:18 Norihiko Togashi
  20 Castle of Darkness 1:05 Norihiko Togashi
  21 Spike Trap 0:26 Norihiko Togashi
  22 Heart of the Castle 1:44 Norihiko Togashi
  23 Demon Encounter 1:05 Norihiko Togashi
  24 Last Battle 1:58 Norihiko Togashi
  25 Ending Parade 1:00 Norihiko Togashi
  26 Staff Roll 1:13 Norihiko Togashi
  27 Game Over 0:04 Norihiko Togashi
  28 Cheering 0:09 Norihiko Togashi
  29 Destruction 0:07 Norihiko Togashi