Fighing To Basshing (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Bassing Cruise 0:48 Iku Mizutani, Kinuyo Yamashita, Shinya Kurahashi
  2 Hello 1:27 Iku Mizutani, Kinuyo Yamashita, Shinya Kurahashi
  3 June Moon 3:47 Iku Mizutani, Kinuyo Yamashita, Shinya Kurahashi
  4 Go 0:26 Iku Mizutani, Kinuyo Yamashita, Shinya Kurahashi
  5 Map Select 0:18 Iku Mizutani, Kinuyo Yamashita, Shinya Kurahashi
  6 Wings 2:47 Iku Mizutani, Kinuyo Yamashita, Shinya Kurahashi
  7 Sincere Sky 3:00 Iku Mizutani, Kinuyo Yamashita, Shinya Kurahashi
  8 Loser 0:04 Iku Mizutani, Kinuyo Yamashita, Shinya Kurahashi
  9 Pick Up 0:43 Iku Mizutani, Kinuyo Yamashita, Shinya Kurahashi
  10 On the Beach 2:58 Iku Mizutani, Kinuyo Yamashita, Shinya Kurahashi
  11 The Super Wind 2:38 Iku Mizutani, Kinuyo Yamashita, Shinya Kurahashi
  12 Winner 0:38 Iku Mizutani, Kinuyo Yamashita, Shinya Kurahashi
  13 Final 0:30 Iku Mizutani, Kinuyo Yamashita, Shinya Kurahashi
  14 Summers 2:18 Iku Mizutani, Kinuyo Yamashita, Shinya Kurahashi
  15 Win 0:39 Iku Mizutani, Kinuyo Yamashita, Shinya Kurahashi
  16 Shooting Stars 2:25 Iku Mizutani, Kinuyo Yamashita, Shinya Kurahashi