Final Fight (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Capcom Logo 0:04 Toshio Kajino
  2 Mad Gear Gang 0:47 Toshio Kajino
  3 Selection 0:36 Toshio Kajino
  4 Game Start 0:04 Toshio Kajino
  5 Slum Alleyway 1:15 Toshio Kajino
  6 Trashcan Trasher 1:11 Toshio Kajino
  7 A Moment of Joy 0:04 Toshio Kajino
  8 Slim Subway Smash 1:50 Toshio Kajino
  9 Big Katana Boss 1:24 Toshio Kajino
  10 Glass Smashin' 0:24 Toshio Kajino
  11 Double Andore 0:46 Toshio Kajino
  12 Something Putrid by the Bay 1:58 Toshio Kajino
  13 Toilet Gang 1:01 Toshio Kajino
  14 Burnin' Cycle 1:16 Toshio Kajino
  15 Street of Luxury 3:11 Toshio Kajino
  16 Nothing Spoiled 0:07 Toshio Kajino
  17 Ending 1:30 Toshio Kajino
  18 Tool Grabbing 0:11 Toshio Kajino
  19 Whheee-Haa! 0:07 Toshio Kajino
  20 Boil 'em Up 2:18 Toshio Kajino
  21 Pause 0:02 Toshio Kajino
  22 Menu Sound Effect 1 0:01 Toshio Kajino
  23 Menu Sound Effect 2 0:01 Toshio Kajino
  24 Menu Sound Effect 3 0:01 Toshio Kajino
  25 GO 0:01 Toshio Kajino
  26 1-Up 0:01 Toshio Kajino
  27 Unknown Sound Effect 1 0:02 Toshio Kajino
  28 Unknown Sound Effect 2 0:01 Toshio Kajino