Fight da Pon! (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Fight da Pon! 1:08 Iku Mizutani, Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita
  2 Jinsei E- Iro 0:49 Iku Mizutani, Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita
  3 Indian Select 0:31 Iku Mizutani, Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita
  4 Write the Password! 0:23 Iku Mizutani, Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita
  5 Room!! Room!! Room!! 1:04 Iku Mizutani, Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita
  6 Outdoor Go Go!! 1:38 Iku Mizutani, Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita
  7 First, to Hawaii! 2:54 Iku Mizutani, Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita
  8 Hey, Hey!! 1:52 Iku Mizutani, Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita
  9 Afternoon Tea 1:08 Iku Mizutani, Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita
  10 Enemy Encounter 0:31 Iku Mizutani, Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita
  11 Boss Encounter 1:18 Iku Mizutani, Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita
  12 Meanwhile... 0:04 Iku Mizutani, Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita
  13 What?! 0:04 Iku Mizutani, Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita
  14 Co. Zoo 0:05 Iku Mizutani, Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita
  15 Battle de Go!! 2:10 Iku Mizutani, Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita
  16 Beards and Tears 3:04 Iku Mizutani, Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita
  17 Baba's Theme 2:07 Iku Mizutani, Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita
  18 Selfish Boss 2:39 Iku Mizutani, Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita
  19 Misawa's Theme 1:58 Iku Mizutani, Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita
  20 Danger Fighter 2:53 Iku Mizutani, Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita
  21 Boo Boo 2:33 Iku Mizutani, Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita
  22 Victory 0:03 Iku Mizutani, Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita
  23 Defeat 0:05 Iku Mizutani, Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita
  24 Pon Finish! 1:12 Iku Mizutani, Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita
  25 Let's Do It! 1:25 Iku Mizutani, Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita