Doraemon (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Main Theme 2:53 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima
  2 Password 0:52 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima
  3 Opening Story 2:00 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima
  4 Danger Lurks... 0:15 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima
  5 Lively City 2:05 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima
  6 Fields and Forests 1:23 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima
  7 Misty Darkness 1:16 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima
  8 Underground Garden 1:16 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima
  9 Mysterious Dark Forest 1:03 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima
  10 Red Hot Lava Cave 0:52 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima
  11 Secret Passage 1:20 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima
  12 Frozen Ice Plains 1:57 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima
  13 Underwater 1:29 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima
  14 Ethereal Encounter 1:01 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima
  15 Falling Up! 0:17 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima
  16 World in the Clouds 0:50 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima
  17 Cloud Hopping 1:12 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima
  18 Turbulant Skies 1:47 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima
  19 The Flying Beanie! 1:47 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima
  20 Mystical Realm 1:14 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima
  21 Strange Forest 1:19 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima
  22 Boss Battle 0:59 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima
  23 Boss Defeated 0:04 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima
  24 Creepy Castle 1:17 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima
  25 Last Battle 1:47 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima
  26 Last Boss Defeated 0:07 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima
  27 Happy Ending 1:36 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima
  28 Got a Special Item! 0:05 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima
  29 Got an Important Item! 0:12 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima
  30 Magical Powerup 0:19 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima
  31 Lose Life 0:02 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima
  32 Game Over 0:06 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima
  33 Found Something! 0:03 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima
  34 Jewel Chime 0:01 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima
  35 Five Jewels 0:02 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima
  36 Bell Chime 0:02 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima
  37 Ten Bells Fanfare 0:02 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima
  38 Extra Life! 0:01 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima