Doraemon 2 (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Main Theme 2:53 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  2 Password 0:54 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  3 Opening Story 2:18 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  4 Celebration March 5:41 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  5 Tension 0:57 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  6 March Town 2:33 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  7 First Challenge 0:35 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  8 Character Select 0:15 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  9 Toy Palace 1:04 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  10 Stage Clear 0:05 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  11 Wasteland 1:48 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  12 A New Friend Appears! 0:06 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  13 Conversation 0:49 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  14 Time Warp 0:09 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  15 Danger Lurks... 0:15 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  16 Lively City 2:05 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  17 Deep Forest 1:14 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  18 Boss Battle 0:59 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  19 Boss Defeated 0:04 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  20 Suspicious Factory 1:46 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  21 Overworld 0:46 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  22 The Flying Beanie! 1:47 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  23 City in the Clouds 1:15 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  24 Waterfall Grotto 2:00 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  25 Athletic Mountain 1:29 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  26 The Music Works 1:16 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  27 Pastel Castle 1:22 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  28 Tropical Islands 1:47 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  29 Black Caverns 1:42 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  30 Underworld 2:24 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  31 Bingo Town 1:11 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  32 Christmas Tree 1:32 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  33 Maze of Evil 1:16 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  34 Last Battle 1:47 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  35 Last Boss Defeated 0:08 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  36 Happy Ending 1:38 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  37 Magical Powerup 0:19 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  38 Lose Life 0:02 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  39 Game Over 0:05 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  40 Found Something! 0:01 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  41 Jewel Chime 0:48 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  42 Five Jewels 0:01 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  43 Bell Chime 0:02 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  44 Extra Life! 0:01 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie
  45 Star Fanfare 0:04 Hisao Ogawa, Takashi Kutsukake, Tomoko Matsushima, Masayuki Horie