Derby Jockey 2 (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Asmik Logo 0:03 Maki Kirioka, Yoko Suzuki, Shigenori Masuko
  2 Title 1:17 Maki Kirioka, Yoko Suzuki, Shigenori Masuko
  3 Jockey School Entrance 0:07 Maki Kirioka, Yoko Suzuki, Shigenori Masuko
  4 Jockey School Menu 0:39 Maki Kirioka, Yoko Suzuki, Shigenori Masuko
  5 Jockey School Graduation 0:26 Maki Kirioka, Yoko Suzuki, Shigenori Masuko
  6 Training Center 0:46 Maki Kirioka, Yoko Suzuki, Shigenori Masuko
  7 Training Site 1:16 Maki Kirioka, Yoko Suzuki, Shigenori Masuko
  8 Laboratory 1:37 Maki Kirioka, Yoko Suzuki, Shigenori Masuko
  9 Racing Stable 1:01 Maki Kirioka, Yoko Suzuki, Shigenori Masuko
  10 Race Standby 0:46 Maki Kirioka, Yoko Suzuki, Shigenori Masuko
  11 Race Start Fanfare 1 0:11 Maki Kirioka, Yoko Suzuki, Shigenori Masuko
  12 Race Start Fanfare 2 0:11 Maki Kirioka, Yoko Suzuki, Shigenori Masuko
  13 Race Start Fanfare 3 0:14 Maki Kirioka, Yoko Suzuki, Shigenori Masuko
  14 Race Start Fanfare 4 0:11 Maki Kirioka, Yoko Suzuki, Shigenori Masuko
  15 Race Start Fanfare 5 0:14 Maki Kirioka, Yoko Suzuki, Shigenori Masuko
  16 Race Start Fanfare 6 0:10 Maki Kirioka, Yoko Suzuki, Shigenori Masuko
  17 Race Result 0:30 Maki Kirioka, Yoko Suzuki, Shigenori Masuko
  18 Win! 0:27 Maki Kirioka, Yoko Suzuki, Shigenori Masuko
  19 Big Win! 0:43 Maki Kirioka, Yoko Suzuki, Shigenori Masuko
  20 Major Victory! 2:14 Maki Kirioka, Yoko Suzuki, Shigenori Masuko
  21 Staff Roll 1:43 Maki Kirioka, Yoko Suzuki, Shigenori Masuko