Kaite Tukutte Asoberu Dezaemon (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Logo 0:03 Koichi Ishibashi, Akiyoshi Saito, Kazuo Oikawa, Hitoshi Nishimura
  2 Editor Music 1 2:18 Koichi Ishibashi, Akiyoshi Saito, Kazuo Oikawa, Hitoshi Nishimura
  3 Editor Music 2 2:18 Koichi Ishibashi, Akiyoshi Saito, Kazuo Oikawa, Hitoshi Nishimura
  4 Editor Music 3 2:43 Koichi Ishibashi, Akiyoshi Saito, Kazuo Oikawa, Hitoshi Nishimura
  5 Editor Music 4 3:23 Koichi Ishibashi, Akiyoshi Saito, Kazuo Oikawa, Hitoshi Nishimura
  6 Title 0:38 Koichi Ishibashi, Akiyoshi Saito, Kazuo Oikawa, Hitoshi Nishimura
  7 Stage 1 0:48 Koichi Ishibashi, Akiyoshi Saito, Kazuo Oikawa, Hitoshi Nishimura
  8 Boss 1 & 4 0:51 Koichi Ishibashi, Akiyoshi Saito, Kazuo Oikawa, Hitoshi Nishimura
  9 Stage 2 0:46 Koichi Ishibashi, Akiyoshi Saito, Kazuo Oikawa, Hitoshi Nishimura
  10 Boss 2 0:53 Koichi Ishibashi, Akiyoshi Saito, Kazuo Oikawa, Hitoshi Nishimura
  11 Stage 3 1:21 Koichi Ishibashi, Akiyoshi Saito, Kazuo Oikawa, Hitoshi Nishimura
  12 Boss 3 0:45 Koichi Ishibashi, Akiyoshi Saito, Kazuo Oikawa, Hitoshi Nishimura
  13 Stage 4 0:53 Koichi Ishibashi, Akiyoshi Saito, Kazuo Oikawa, Hitoshi Nishimura
  14 Stage 5 2:36 Koichi Ishibashi, Akiyoshi Saito, Kazuo Oikawa, Hitoshi Nishimura
  15 Boss 5 0:46 Koichi Ishibashi, Akiyoshi Saito, Kazuo Oikawa, Hitoshi Nishimura
  16 Boss 6 0:52 Koichi Ishibashi, Akiyoshi Saito, Kazuo Oikawa, Hitoshi Nishimura
  17 Stage Clear 0:06 Koichi Ishibashi, Akiyoshi Saito, Kazuo Oikawa, Hitoshi Nishimura
  18 Game Over 1:00 Koichi Ishibashi, Akiyoshi Saito, Kazuo Oikawa, Hitoshi Nishimura
  19 Ending 1:13 Koichi Ishibashi, Akiyoshi Saito, Kazuo Oikawa, Hitoshi Nishimura
  20 Bad Data 0:54 Koichi Ishibashi, Akiyoshi Saito, Kazuo Oikawa, Hitoshi Nishimura
  21 Unused Song 1 1:37 Koichi Ishibashi, Akiyoshi Saito, Kazuo Oikawa, Hitoshi Nishimura
  22 Unused Song 2 0:50 Koichi Ishibashi, Akiyoshi Saito, Kazuo Oikawa, Hitoshi Nishimura
  23 Unused Song 3 1:43 Koichi Ishibashi, Akiyoshi Saito, Kazuo Oikawa, Hitoshi Nishimura
  24 Unused Song 4 1:17 Koichi Ishibashi, Akiyoshi Saito, Kazuo Oikawa, Hitoshi Nishimura
  25 Unused Song 5 0:54 Koichi Ishibashi, Akiyoshi Saito, Kazuo Oikawa, Hitoshi Nishimura
  26 Unused Song 6 0:57 Koichi Ishibashi, Akiyoshi Saito, Kazuo Oikawa, Hitoshi Nishimura
  27 Unused Song 7 1:17 Koichi Ishibashi, Akiyoshi Saito, Kazuo Oikawa, Hitoshi Nishimura
  28 Unused Song 8 0:54 Koichi Ishibashi, Akiyoshi Saito, Kazuo Oikawa, Hitoshi Nishimura
  29 Unused Song 9 0:41 Koichi Ishibashi, Akiyoshi Saito, Kazuo Oikawa, Hitoshi Nishimura
  30 Unused Song 10 0:51 Koichi Ishibashi, Akiyoshi Saito, Kazuo Oikawa, Hitoshi Nishimura
  31 Unused Song 11 1:50 Koichi Ishibashi, Akiyoshi Saito, Kazuo Oikawa, Hitoshi Nishimura
  32 Unused Song 12 1:13 Koichi Ishibashi, Akiyoshi Saito, Kazuo Oikawa, Hitoshi Nishimura
  33 Unused Song 13 1:37 Koichi Ishibashi, Akiyoshi Saito, Kazuo Oikawa, Hitoshi Nishimura
  34 Unused Song 14 1:17 Koichi Ishibashi, Akiyoshi Saito, Kazuo Oikawa, Hitoshi Nishimura
  35 Unused Song 15 1:21 Koichi Ishibashi, Akiyoshi Saito, Kazuo Oikawa, Hitoshi Nishimura
  36 Unused Song 16 0:45 Koichi Ishibashi, Akiyoshi Saito, Kazuo Oikawa, Hitoshi Nishimura
  37 Unused Song 17 1:04 Koichi Ishibashi, Akiyoshi Saito, Kazuo Oikawa, Hitoshi Nishimura
  38 Unused Song 18 1:10 Koichi Ishibashi, Akiyoshi Saito, Kazuo Oikawa, Hitoshi Nishimura
  39 Unused Song 19 0:57 Koichi Ishibashi, Akiyoshi Saito, Kazuo Oikawa, Hitoshi Nishimura
  40 Unused Song 20 1:07 Koichi Ishibashi, Akiyoshi Saito, Kazuo Oikawa, Hitoshi Nishimura