Daisenryaku Expert WWII (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title Screen 1:35 Tamiya Terashima
  2 John Bull Piper 3:40 Tamiya Terashima
  3 Front Line 2:58 Tamiya Terashima
  4 Life and Death 2:55 Tamiya Terashima
  5 Celebration 2:40 Tamiya Terashima
  6 Out of Mind 2:39 Tamiya Terashima
  7 Propaganda 3:06 Tamiya Terashima
  8 Echo of Pain 2:34 Yoshinori Hirahara, Akikio Hashimoto, Koji Yamada
  9 Iron Man 2:08 Yoshinori Hirahara, Akikio Hashimoto, Koji Yamada
  10 Where Man Goes 2:26 Yoshinori Hirahara, Akikio Hashimoto, Koji Yamada
  11 Inspire 3:16 Yoshinori Hirahara, Akikio Hashimoto, Koji Yamada
  12 In the Field 2:32 Yoshinori Hirahara, Akikio Hashimoto, Koji Yamada
  13 Destiny 2:58 Yoshinori Hirahara, Akikio Hashimoto, Koji Yamada
  14 You Succeeded 0:07 Tamiya Terashima
  15 You Failed 0:07 Tamiya Terashima
  16 Ending 3:12 Tamiya Terashima