Captain Tsubasa 5 (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Opening 1:34 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  2 Meeting 0:43 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  3 Main Theme 0:52 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  4 European Football Players 0:51 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  5 European Football Rivals 0:50 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  6 Football Club Players 1:55 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  7 Football Club Rivals 1:26 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  8 Versus Mode 1:04 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  9 Crowd 0:04 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  10 Goal!!! 0:05 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  11 Rival Goal 0:05 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  12 Running Out of Time! 0:37 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  13 Penalty Kick 0:39 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  14 Changes 0:14 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  15 End of Match 0:05 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  16 Defeated... 0:05 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  17 Try Again! 0:05 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  18 Level Up! 0:02 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  19 Versus Announcement 0:03 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  20 Friendship 1:04 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  21 The Final Winners! 0:51 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  22 Soccer Tactics 1:03 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  23 Question 0:01 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  24 Doubt 0:02 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  25 Surprise!!! 0:01 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  26 Apprehension 1:34 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  27 Funny Conversation 1:20 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  28 Celebration 1:03 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  29 Santana and Coimbra 0:52 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  30 Shock! 0:04 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  31 Shock!!! 0:03 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  32 Jun Misugi's Heart Attack 0:06 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  33 A Mysterious Letter 1:14 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  34 Road to World Cup 1:10 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  35 National Team Rivals 1:04 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  36 World Class Soccer 1:06 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  37 World Tournament 1:04 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  38 World Tournament Rivals 1:02 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  39 Ishizaki and Azumi 0:35 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  40 Wakabayashi and Schneider 0:54 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  41 Sanae's Theme 1:05 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  42 Last Match Announcement 0:03 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  43 The Ultimate Rivalry 0:47 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  44 World Cup Finals 1:05 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  45 Theme of Campione 0:51 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  46 We're the World Cup Champions! 1:20 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  47 Blow 0:01 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki
  48 Staff Roll 1:46 Chinatsu Okayasu, Hiroshi Miyazaki