Crystal Beans (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Main Theme 2:03 Yoshio Tsuru, Jun Takema, Tsukasa "Macco" Masuko, Bang Heads
  2 Introduction 2:18 Yoshio Tsuru, Jun Takema, Tsukasa "Macco" Masuko, Bang Heads
  3 Royal Castle 1:15 Yoshio Tsuru, Jun Takema, Tsukasa "Macco" Masuko, Bang Heads
  4 The Mystical Crystal Bean 0:19 Yoshio Tsuru, Jun Takema, Tsukasa "Macco" Masuko, Bang Heads
  5 Peaceful Town 2:59 Yoshio Tsuru, Jun Takema, Tsukasa "Macco" Masuko, Bang Heads
  6 Dangerous Dungeon 2:56 Yoshio Tsuru, Jun Takema, Tsukasa "Macco" Masuko, Bang Heads
  7 Boss Battle 2:55 Yoshio Tsuru, Jun Takema, Tsukasa "Macco" Masuko, Bang Heads
  8 Valley Pass 1:13 Yoshio Tsuru, Jun Takema, Tsukasa "Macco" Masuko, Bang Heads
  9 Cursed Forest 3:39 Yoshio Tsuru, Jun Takema, Tsukasa "Macco" Masuko, Bang Heads
  10 Boss Battle 2 3:18 Yoshio Tsuru, Jun Takema, Tsukasa "Macco" Masuko, Bang Heads
  11 A Skullish Maze 1:18 Yoshio Tsuru, Jun Takema, Tsukasa "Macco" Masuko, Bang Heads
  12 Sewer Temple 2:32 Yoshio Tsuru, Jun Takema, Tsukasa "Macco" Masuko, Bang Heads
  13 Guardian of the Land 1:36 Yoshio Tsuru, Jun Takema, Tsukasa "Macco" Masuko, Bang Heads
  14 Cursed Tree 2:17 Yoshio Tsuru, Jun Takema, Tsukasa "Macco" Masuko, Bang Heads
  15 Knowledge Temple 2:22 Yoshio Tsuru, Jun Takema, Tsukasa "Macco" Masuko, Bang Heads
  16 Deeper into the Temple... 2:14 Yoshio Tsuru, Jun Takema, Tsukasa "Macco" Masuko, Bang Heads
  17 Inner Sanctum 2:59 Yoshio Tsuru, Jun Takema, Tsukasa "Macco" Masuko, Bang Heads
  18 Floating Tower 3:59 Yoshio Tsuru, Jun Takema, Tsukasa "Macco" Masuko, Bang Heads
  19 Overrun with Darkness 3:36 Yoshio Tsuru, Jun Takema, Tsukasa "Macco" Masuko, Bang Heads
  20 Deady Mountains 1:52 Yoshio Tsuru, Jun Takema, Tsukasa "Macco" Masuko, Bang Heads
  21 Demon Battle 1:52 Yoshio Tsuru, Jun Takema, Tsukasa "Macco" Masuko, Bang Heads
  22 Onward, to the Castle in the Sky! 0:34 Yoshio Tsuru, Jun Takema, Tsukasa "Macco" Masuko, Bang Heads
  23 The Final Battle 2:09 Yoshio Tsuru, Jun Takema, Tsukasa "Macco" Masuko, Bang Heads
  24 Ending 2:02 Yoshio Tsuru, Jun Takema, Tsukasa "Macco" Masuko, Bang Heads
  25 Staff Roll 2:28 Yoshio Tsuru, Jun Takema, Tsukasa "Macco" Masuko, Bang Heads
  26 Game Over 0:16 Yoshio Tsuru, Jun Takema, Tsukasa "Macco" Masuko, Bang Heads