Double Dragon III: The Sacred Stones (Nintendo NES)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Double Dragon 3 - Theme 1:30 Inoue & Nozaki & Hirarin & Kame
  2 World Journey 0:15 Inoue & Nozaki & Hirarin & Kame
  3 U.S.A - The Last Words 0:59 Inoue & Nozaki & Hirarin & Kame
  4 U.S.A - Street 1:22 Inoue & Nozaki & Hirarin & Kame
  5 U.S.A - Factory 0:53 Inoue & Nozaki & Hirarin & Kame
  6 U.S.A - Boss 0:35 Inoue & Nozaki & Hirarin & Kame
  7 Stage Clear 0:02 Inoue & Nozaki & Hirarin & Kame
  8 World Journey 0:15 Inoue & Nozaki & Hirarin & Kame
  9 China - Great Wall 1:00 Inoue & Nozaki & Hirarin & Kame
  10 China - Chin (Kungfu Master) 1:29 Inoue & Nozaki & Hirarin & Kame
  11 Stage Clear 0:02 Inoue & Nozaki & Hirarin & Kame
  12 World Journey 0:15 Inoue & Nozaki & Hirarin & Kame
  13 Japan - Water Flows thru Bamboo Pipe 1:52 Inoue & Nozaki & Hirarin & Kame
  14 Japan - Ubiquitous Danger 1:12 Inoue & Nozaki & Hirarin & Kame
  15 Japan - Ranzou (Ninja) 1:22 Inoue & Nozaki & Hirarin & Kame
  16 Stage Clear 0:02 Inoue & Nozaki & Hirarin & Kame
  17 World Journey 0:15 Inoue & Nozaki & Hirarin & Kame
  18 Roman - Coliseum 1:41 Inoue & Nozaki & Hirarin & Kame
  19 Roman - Big Boss 0:50 Inoue & Nozaki & Hirarin & Kame
  20 Stage Clear 0:02 Inoue & Nozaki & Hirarin & Kame
  21 World Journey 0:15 Inoue & Nozaki & Hirarin & Kame
  22 Egypt - 1:35 Inoue & Nozaki & Hirarin & Kame
  23 Egypt - Mystical Great Pyramic 4:51 Inoue & Nozaki & Hirarin & Kame
  24 Egypt - Three Diamonds Chamber 2:25 Inoue & Nozaki & Hirarin & Kame
  25 Egypt - 1:35 Inoue & Nozaki & Hirarin & Kame
  26 Egypt - Mummy Room 1:02 Inoue & Nozaki & Hirarin & Kame
  27 Egypt - Cursed Magic 1:16 Inoue & Nozaki & Hirarin & Kame
  28 Ending 2:48 Inoue & Nozaki & Hirarin & Kame