Battle Tycoon (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Flash Hiders 0:35 Tadashi Sawashita, Shinji Kawashima
  2 Menu 0:58 Tadashi Sawashita, Shinji Kawashima
  3 Player Select 1:19 Tadashi Sawashita, Shinji Kawashima
  4 Bang 2:11 Tadashi Sawashita, Shinji Kawashima
  5 Tiria 2:27 Tadashi Sawashita, Shinji Kawashima
  6 Ottoh 2:12 Tadashi Sawashita, Shinji Kawashima
  7 Harman 2:29 Tadashi Sawashita, Shinji Kawashima
  8 Spenoza 2:20 Tadashi Sawashita, Shinji Kawashima
  9 Calnarsa 3:01 Tadashi Sawashita, Shinji Kawashima
  10 Seena 2:27 Tadashi Sawashita, Shinji Kawashima
  11 Guston 2:36 Tadashi Sawashita, Shinji Kawashima
  12 Pachet 2:08 Tadashi Sawashita, Shinji Kawashima
  13 Jail Lance 2:38 Tadashi Sawashita, Shinji Kawashima
  14 Vs. Com 0:08 Tadashi Sawashita, Shinji Kawashima
  15 Map 3:02 Tadashi Sawashita, Shinji Kawashima
  16 Dark Colosseum 2:02 Tadashi Sawashita, Shinji Kawashima
  17 Battle Tycoon ~ Arena 1:23 Tadashi Sawashita, Shinji Kawashima
  18 Battle Tycoon ~ Main Stage 2:12 Tadashi Sawashita, Shinji Kawashima
  19 Continue? 0:21 Tadashi Sawashita, Shinji Kawashima
  20 Congratulations 3:20 Tadashi Sawashita, Shinji Kawashima
  21 Unused 0:12 Tadashi Sawashita, Shinji Kawashima