BS Zelda (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Main Theme 0:54 Koji Kondo, Akito Nakatsuka, Yuichi Ozaki
  2 Overworld 1:13 Koji Kondo, Akito Nakatsuka, Yuichi Ozaki
  3 Dungeon 0:42 Koji Kondo, Akito Nakatsuka, Yuichi Ozaki
  4 Ganon's Lair 0:46 Koji Kondo, Akito Nakatsuka, Yuichi Ozaki
  5 Confronting Ganon 0:04 Koji Kondo, Akito Nakatsuka, Yuichi Ozaki
  6 Zelda Rescued 2:15 Koji Kondo, Akito Nakatsuka, Yuichi Ozaki
  7 Ending 1:32 Koji Kondo, Akito Nakatsuka, Yuichi Ozaki
  8 Hyrule is Restored 1:32 Koji Kondo, Akito Nakatsuka, Yuichi Ozaki
  9 Important Item 0:02 Koji Kondo, Akito Nakatsuka, Yuichi Ozaki
  10 Small Item 0:01 Koji Kondo, Akito Nakatsuka, Yuichi Ozaki
  11 Triforce of Wisdom 0:08 Koji Kondo, Akito Nakatsuka, Yuichi Ozaki
  12 Triforce of Power 0:05 Koji Kondo, Akito Nakatsuka, Yuichi Ozaki
  13 Discovery 0:02 Koji Kondo, Akito Nakatsuka, Yuichi Ozaki
  14 Sneaky Trap 0:04 Koji Kondo, Akito Nakatsuka, Yuichi Ozaki
  15 Item Appears 0:01 Koji Kondo, Akito Nakatsuka, Yuichi Ozaki
  16 Secret Nearby 0:03 Koji Kondo, Akito Nakatsuka, Yuichi Ozaki
  17 Whistle 0:05 Koji Kondo, Akito Nakatsuka, Yuichi Ozaki
  18 Defeated 0:03 Koji Kondo, Akito Nakatsuka, Yuichi Ozaki
  19 Timed Event 0:01 Koji Kondo, Akito Nakatsuka, Yuichi Ozaki
  20 Power Up! 0:01 Koji Kondo, Akito Nakatsuka, Yuichi Ozaki
  21 Power Down 0:02 Koji Kondo, Akito Nakatsuka, Yuichi Ozaki
  22 Super Power! 0:06 Koji Kondo, Akito Nakatsuka, Yuichi Ozaki
  23 Objectives Menu Open 0:01 Koji Kondo, Akito Nakatsuka, Yuichi Ozaki
  24 Objectives Menu Close 0:01 Koji Kondo, Akito Nakatsuka, Yuichi Ozaki
  25 Timer Count 0:01 Koji Kondo, Akito Nakatsuka, Yuichi Ozaki
  26 Ganon Laughs 0:02 Koji Kondo, Akito Nakatsuka, Yuichi Ozaki