Batman Returns (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Konami Logo 0:03 Jun Funahashi, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  2 Prologue (part 1) 1:54 Jun Funahashi, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  3 Prologue (part 2) 1:59 Jun Funahashi, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  4 The Bat Signal 0:12 Jun Funahashi, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  5 To the Batmobile! 0:08 Jun Funahashi, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  6 Ambush in Gotham Plaza 1:27 Jun Funahashi, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  7 Onslaught at the Park 1:19 Jun Funahashi, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  8 Ringleaders 0:45 Jun Funahashi, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  9 Stage Clear 0:06 Jun Funahashi, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  10 Meeting Selina Kyle 0:46 Jun Funahashi, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  11 Streets of Gotham 2:33 Jun Funahashi, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  12 Shreck Building 1:18 Jun Funahashi, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  13 The Building Ablaze! 0:33 Jun Funahashi, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  14 Snowy Alleyway 1:36 Jun Funahashi, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  15 Things Change 0:47 Jun Funahashi, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  16 Climbing the Skyscraper 1:23 Jun Funahashi, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  17 The City Rooftops 1:10 Jun Funahashi, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  18 Battle with the Catwoman 0:39 Jun Funahashi, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  19 Diabolical Union 0:21 Jun Funahashi, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  20 Dark Tower ~ The Trap 2:03 Jun Funahashi, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  21 Catwoman's Great Escape 0:12 Jun Funahashi, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  22 Battle with the Penguin 1:52 Jun Funahashi, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  23 Wave of Bats 0:13 Jun Funahashi, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  24 False Accusations 0:16 Jun Funahashi, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  25 Road Campaign 1:10 Jun Funahashi, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  26 Penguin's Plot Exposed 0:29 Jun Funahashi, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  27 The Circus Train 1:55 Jun Funahashi, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  28 The Final Act 0:19 Jun Funahashi, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  29 The Penguin's Lair 2:19 Jun Funahashi, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  30 Penguin's Last Flight 1:13 Jun Funahashi, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  31 Return of Peace 0:39 Jun Funahashi, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  32 The Bat Signal (Reprise) 0:12 Jun Funahashi, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  33 Game Over 0:04 Jun Funahashi, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  34 Momentary Pause 0:01 Jun Funahashi, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara