Yume KohJoh Doki Doki Panic (Nintendo NES)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title 0:33 Koji Kondo
  2 Choose Your Player 0:16 Koji Kondo
  3 Overworld 1:00 Koji Kondo
  4 Underground 0:19 Koji Kondo
  5 Subspace 0:05 Koji Kondo
  6 Invincible Star 0:10 Koji Kondo
  7 Stage Boss 0:19 Koji Kondo
  8 Stage Clear 0:02 Koji Kondo
  9 Power-up 0:02 Koji Kondo
  10 Player Down 0:02 Koji Kondo
  11 Game Over 0:02 Koji Kondo
  12 Wart 0:29 Koji Kondo
  13 Boss Clear 0:04 Koji Kondo
  14 File Clear 1:09 Koji Kondo
  15 Ending 1:54 Koji Kondo
  16 SFX 1 0:01 Koji Kondo
  17 SFX 2 0:03 Koji Kondo
  18 SFX 3 0:02 Koji Kondo
  19 SFX 4 0:01 Koji Kondo
  20 SFX 5 0:01 Koji Kondo
  21 SFX 6 0:01 Koji Kondo
  22 SFX 7 0:01 Koji Kondo
  23 SFX 8 0:01 Koji Kondo
  24 SFX 9 0:01 Koji Kondo
  25 SFX 10 0:01 Koji Kondo
  26 SFX 11 0:01 Koji Kondo
  27 SFX 12 0:01 Koji Kondo
  28 SFX 13 0:01 Koji Kondo
  29 SFX 14 0:01 Koji Kondo
  30 SFX 15 0:01 Koji Kondo
  31 SFX 16 0:01 Koji Kondo
  32 SFX 17 0:01 Koji Kondo
  33 SFX 18 0:01 Koji Kondo
  34 SFX 19 0:01 Koji Kondo
  35 SFX 20 0:01 Koji Kondo
  36 SFX 21 0:02 Koji Kondo