Bahamut Lagoon (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Opening 2:06 Noriko Matsueda
  2 Kanna 1:26 Noriko Matsueda
  3 Fight 1 2:33 Noriko Matsueda
  4 Jojo 1:50 Noriko Matsueda
  5 Jojo and the God Dragons 1:17 Noriko Matsueda
  6 Sauzer 1:51 Noriko Matsueda
  7 Requiem 2:03 Noriko Matsueda
  8 Friendship 2:33 Noriko Matsueda
  9 Materaito 2:28 Noriko Matsueda
  10 Gudorfu 2:45 Noriko Matsueda
  11 Menu 0:40 Noriko Matsueda
  12 Kanna Army 1:16 Noriko Matsueda
  13 Rebel Troops 1:40 Noriko Matsueda
  14 Orerusu Salvation Army 1:24 Noriko Matsueda
  15 Guranberosu 0:49 Noriko Matsueda
  16 Monsters 1:22 Noriko Matsueda
  17 Arutairu Monsters 1:12 Noriko Matsueda
  18 Sub Battle 1:33 Noriko Matsueda
  19 Boss Battle 2:04 Noriko Matsueda
  20 Level Up 0:45 Noriko Matsueda
  21 Mission Clear 0:36 Noriko Matsueda
  22 Game Over 0:13 Noriko Matsueda
  23 Green Land Canbel 2:37 Noriko Matsueda
  24 Aqui-Land Mahaaru 2:13 Noriko Matsueda
  25 Magical City Godorando 1:37 Noriko Matsueda
  26 Desert Daphira 1:36 Noriko Matsueda
  27 Bahamut 1:00 Noriko Matsueda
  28 Bahamut Lagoon Arutairu 1:16 Noriko Matsueda
  29 Epicedium 1:44 Noriko Matsueda
  30 Stringency 1:15 Noriko Matsueda
  31 Little Nori 1:06 Noriko Matsueda
  32 Dancing Party 1:25 Noriko Matsueda
  33 Fight 2 1:54 Noriko Matsueda
  34 Battle with Alexander 1:05 Noriko Matsueda
  35 The Last Battle 1:53 Noriko Matsueda
  36 Ending 4:02 Noriko Matsueda