Bio Metal (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Bio Metal Warfare 2:09 Yoshio Nagashima
  2 Main Theme 1:00 Yoshio Nagashima
  3 Preparations 1:00 Yoshio Nagashima
  4 Dark Clouds 1:16 Yoshio Nagashima
  5 Boss Encounter 1:02 Yoshio Nagashima
  6 Stage Clear 0:06 Yoshio Nagashima
  7 Desert Storm 1:00 Yoshio Nagashima
  8 Major Battle 0:45 Yoshio Nagashima
  9 Metal Insect Lair 1:27 Yoshio Nagashima
  10 Deep Underground Ruins 1:00 Yoshio Nagashima
  11 Steel Skeleton 2:00 Yoshio Nagashima
  12 Fight to the End! 1:30 Yoshio Nagashima
  13 Last Assault 1:00 Yoshio Nagashima
  14 Core of the Bio Metal Planet 1:00 Yoshio Nagashima
  15 Staff Roll 1:00 Yoshio Nagashima
  16 Can't Give Up... 0:15 Yoshio Nagashima
  17 Game Over 0:06 Yoshio Nagashima
  18 Another Chance 0:03 Yoshio Nagashima
  19 Dark Clouds 2:30 Ali Lexa, John Rodriguez, Ubik Musik Productions
  20 Desert Storm 3:41 Ali Lexa, John Rodriguez, Ubik Musik Productions
  21 Metal Insect Lair 2:33 Ali Lexa, John Rodriguez, Ubik Musik Productions
  22 Deep Underground Ruins 2:37 Ali Lexa, John Rodriguez, Ubik Musik Productions
  23 Steel Skeleton 2:30 Ali Lexa, John Rodriguez, Ubik Musik Productions
  24 Last Assault 2:21 Ali Lexa, John Rodriguez, Ubik Musik Productions