Shigesato Itoi's Bass Fishing No. 1 (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Nintendo and Halken Jingle 0:01 Tadashi Ikegami
  2 Theme of Bass Fishing No. 1 2:55 Tadashi Ikegami
  3 Bass Anglers Club 1:36 Tadashi Ikegami
  4 Morning at Home 1:36 Tadashi Ikegami
  5 Field 0:56 Tadashi Ikegami
  6 Tournament Begins 1 1:19 Tadashi Ikegami
  7 Tournament Fanfare 0:05 Tadashi Ikegami
  8 Fight! 1 1:05 Tadashi Ikegami
  9 Advice Boy 0:58 Tadashi Ikegami
  10 Boat House BOSe 1:52 Tadashi Ikegami
  11 Rest House BOSe 1:56 Tadashi Ikegami
  12 Bass Stop 1101 1:09 Tadashi Ikegami
  13 Tournament Begins 2 0:56 Tadashi Ikegami
  14 Fight! 2 2:10 Tadashi Ikegami
  15 Garbage Collecting Fanfare 0:03 Tadashi Ikegami
  16 Garbage Collecting 3:13 Tadashi Ikegami
  17 Night at Home 2:01 Tadashi Ikegami
  18 Ending 2:52 Tadashi Ikegami