Bishin Densetsu Zoku (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Opening 1:11 Osamu Kido, Takeshi Sakamoto
  2 Title Screen 1:38 Osamu Kido, Takeshi Sakamoto
  3 Seaside Highway 2:40 Osamu Kido, Takeshi Sakamoto
  4 First Encounter 2:48 Osamu Kido, Takeshi Sakamoto
  5 Dangerous Territory 1:18 Osamu Kido, Takeshi Sakamoto
  6 Boss Encounter 0:26 Osamu Kido, Takeshi Sakamoto
  7 Brawlin' Time! 0:34 Osamu Kido, Takeshi Sakamoto
  8 Brawl in Forest Area 2:02 Osamu Kido, Takeshi Sakamoto
  9 Developing Area 2:30 Osamu Kido, Takeshi Sakamoto
  10 Brawl in Developing Area 3:16 Osamu Kido, Takeshi Sakamoto
  11 Brawl in Neo Tokyo 2:01 Osamu Kido, Takeshi Sakamoto
  12 Final Boss Intro 0:37 Osamu Kido, Takeshi Sakamoto
  13 Final Boss 2:17 Osamu Kido, Takeshi Sakamoto
  14 Ending 4:44 Osamu Kido, Takeshi Sakamoto
  15 Dead End 0:33 Osamu Kido, Takeshi Sakamoto
  16 Unknown Song 1:07 Osamu Kido, Takeshi Sakamoto