Wario's Woods (Nintendo NES)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title 0:54 Shinobu Amayake, Soyo Oka
  2 Menu 0:52 Shinobu Amayake, Soyo Oka
  3 Wario Cutscene 0:38 Shinobu Amayake, Soyo Oka
  4 Round Game - Bomb Time 0:47 Shinobu Amayake, Soyo Oka
  5 Round Game - Monster Time 0:37 Shinobu Amayake, Soyo Oka
  6 Round clear! 0:03 Shinobu Amayake, Soyo Oka
  7 Go! 1:01 Shinobu Amayake, Soyo Oka
  8 Game Over 0:30 Shinobu Amayake, Soyo Oka
  9 Boss Battle 1:09 Shinobu Amayake, Soyo Oka
  10 Boss defeated! 0:04 Shinobu Amayake, Soyo Oka
  11 Final Cutscene 1:05 Shinobu Amayake, Soyo Oka
  12 Credits 1:09 Shinobu Amayake, Soyo Oka
  13 Time Race - Bomb Time 1:15 Shinobu Amayake, Soyo Oka
  14 Time Race - Monster Time 0:32 Shinobu Amayake, Soyo Oka
  15 New Record! 0:09 Shinobu Amayake, Soyo Oka
  16 No Record. 0:06 Shinobu Amayake, Soyo Oka
  17 Versus Mode 1:02 Shinobu Amayake, Soyo Oka
  18 Versus match finished! 0:06 Shinobu Amayake, Soyo Oka