Harukanaru Augusta (Sega Genesis)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title Screen 0:40 Shigekazu Kamaki, Yumi Kinoshita, Hiroshi Morita, Yuzaburou Shimojo
  2 Menu 0:41 Shigekazu Kamaki, Yumi Kinoshita, Hiroshi Morita, Yuzaburou Shimojo
  3 Hole Overview 1:45 Shigekazu Kamaki, Yumi Kinoshita, Hiroshi Morita, Yuzaburou Shimojo
  4 BGM 1 2:33 Shigekazu Kamaki, Yumi Kinoshita, Hiroshi Morita, Yuzaburou Shimojo
  5 BGM 2 2:33 Shigekazu Kamaki, Yumi Kinoshita, Hiroshi Morita, Yuzaburou Shimojo
  6 BGM 3 1:44 Shigekazu Kamaki, Yumi Kinoshita, Hiroshi Morita, Yuzaburou Shimojo
  7 Unknown (BGM Number 3) 2:10 Shigekazu Kamaki, Yumi Kinoshita, Hiroshi Morita, Yuzaburou Shimojo
  8 Unknown (BGM Number 4) 2:29 Shigekazu Kamaki, Yumi Kinoshita, Hiroshi Morita, Yuzaburou Shimojo
  9 Unknown (BGM Number 5) 1:57 Shigekazu Kamaki, Yumi Kinoshita, Hiroshi Morita, Yuzaburou Shimojo
  10 Unknown (BGM Number 6) 1:26 Shigekazu Kamaki, Yumi Kinoshita, Hiroshi Morita, Yuzaburou Shimojo
  11 Unknown (BGM Number 10) 0:05 Shigekazu Kamaki, Yumi Kinoshita, Hiroshi Morita, Yuzaburou Shimojo
  12 Unknown (BGM Number 11) 0:10 Shigekazu Kamaki, Yumi Kinoshita, Hiroshi Morita, Yuzaburou Shimojo
  13 Unknown (BGM Number 12) 0:01 Shigekazu Kamaki, Yumi Kinoshita, Hiroshi Morita, Yuzaburou Shimojo
  14 Unknown (BGM Number 13) 0:01 Shigekazu Kamaki, Yumi Kinoshita, Hiroshi Morita, Yuzaburou Shimojo
  15 Unknown (BGM Number 14) 0:02 Shigekazu Kamaki, Yumi Kinoshita, Hiroshi Morita, Yuzaburou Shimojo
  16 Unknown (BGM Number 15) 0:01 Shigekazu Kamaki, Yumi Kinoshita, Hiroshi Morita, Yuzaburou Shimojo
  17 Unknown (BGM Number 16) 0:01 Shigekazu Kamaki, Yumi Kinoshita, Hiroshi Morita, Yuzaburou Shimojo
  18 Unknown (BGM Number 17) 0:02 Shigekazu Kamaki, Yumi Kinoshita, Hiroshi Morita, Yuzaburou Shimojo
  19 Unknown (BGM Number 18) 0:02 Shigekazu Kamaki, Yumi Kinoshita, Hiroshi Morita, Yuzaburou Shimojo