Two Crude Dudes (Sega Genesis)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Intro 1:08 Hitoshi Sakimoto
  2 Crude Buster -The Lifeline of New York- 1:28 Azusa Hara, Tatsuya Kinouchi, Hitoshi Sakimoto, Hiroaki Yoshida
  3 Funky Monsters 1:12 Azusa Hara, Tatsuya Kinouchi, Hitoshi Sakimoto, Hiroaki Yoshida
  4 Defeated Guys 0:05 Azusa Hara, Tatsuya Kinouchi, Hitoshi Sakimoto, Hiroaki Yoshida
  5 Take a Break 0:19 Azusa Hara, Tatsuya Kinouchi, Hitoshi Sakimoto, Hiroaki Yoshida
  6 Like a Hurricane 2:33 Azusa Hara, Tatsuya Kinouchi, Hitoshi Sakimoto, Hiroaki Yoshida
  7 Fallout of Christmas 1:08 Azusa Hara, Tatsuya Kinouchi, Hitoshi Sakimoto, Hiroaki Yoshida
  8 The Wild Desire 2:38 Azusa Hara, Tatsuya Kinouchi, Hitoshi Sakimoto, Hiroaki Yoshida
  9 Kids in Battle 1:24 Azusa Hara, Tatsuya Kinouchi, Hitoshi Sakimoto, Hiroaki Yoshida
  10 Justice Has Won 1:29 Azusa Hara, Tatsuya Kinouchi, Hitoshi Sakimoto, Hiroaki Yoshida
  11 The Crude is Down 0:05 Azusa Hara, Tatsuya Kinouchi, Hitoshi Sakimoto, Hiroaki Yoshida