Taikou Risshiden (Sega Genesis)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Overture 2:32 Michiru Oshima
  2 Menu 0:55 Michiru Oshima
  3 Castle 1:53 Michiru Oshima
  4 War: On the March 1:47 Michiru Oshima
  5 War: Field Operation 1:56 Michiru Oshima
  6 Victory 0:04 Michiru Oshima
  7 Event: Okehazama 0:56 Michiru Oshima
  8 Field Map: Spring 1:21 Michiru Oshima
  9 Field Map: Summer 2:13 Michiru Oshima
  10 Field Map: Fall 1:56 Michiru Oshima
  11 Field Map: Winter 2:09 Michiru Oshima
  12 Usual Cities 1:12 Michiru Oshima
  13 Tavern 1:15 Michiru Oshima
  14 House of a Ronin 2:11 Michiru Oshima
  15 Kyo and Nara 1:33 Michiru Oshima
  16 Naniwa and Sakai 1:15 Michiru Oshima
  17 Temple 0:58 Michiru Oshima
  18 Church 0:29 Michiru Oshima
  19 Chajin 1:49 Michiru Oshima
  20 Imperial Palace 1:07 Michiru Oshima
  21 Nanban Shop 2:32 Michiru Oshima, Yoko Kanno
  22 Event: Anegawa 0:25 Michiru Oshima, Yoko Kanno
  23 War: Siege 2:07 Michiru Oshima
  24 Draw 0:04 Michiru Oshima
  25 Defeated 0:04 Michiru Oshima
  26 War: Decisive 1:58 Michiru Oshima
  27 Event: Construction 0:29 Michiru Oshima, Yoko Kanno
  28 Ending 5:55 Michiru Oshima
  29 Unknown Song #1 1:01 Michiru Oshima
  30 Unknown Song #2 1:57 Michiru Oshima