Splatterhouse 2 (Sega Genesis)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Opening Theme 2:08 Eiko Kaneko
  2 Mansion Ruins & Dark Forest 0:44 Eiko Kaneko
  3 Obese Boss Intro 0:15 Eiko Kaneko
  4 Obese Boss 0:53 Eiko Kaneko
  5 Boss Death 0:04 Eiko Kaneko
  6 Stage Intro (II - V) 0:06 Eiko Kaneko
  7 Elevator & Fall into the Void 0:39 Eiko Kaneko
  8 Basement & Containment Room 1:24 Eiko Kaneko
  9 Wall Face Boss 1:13 Eiko Kaneko
  10 The River & Sewers 2:36 Eiko Kaneko
  11 Blood Puppet Boss & Library 1:53 Eiko Kaneko
  12 Blood Puppet Boss Deat 0:02 Eiko Kaneko
  13 Lake Bridge & Zombie Doctor Boss 0:45 Eiko Kaneko
  14 Catacombs 1:37 Eiko Kaneko
  15 Insectoid Boss & Leviathan Boss 1:21 Eiko Kaneko
  16 The House 1:08 Eiko Kaneko
  17 Stage Intro (VI - VIII) 0:06 Eiko Kaneko
  18 Finding Jennifer 0:40 Eiko Kaneko
  19 Hellworm Boss 1:00 Eiko Kaneko
  20 Unholy Crystal Boss 1:59 Eiko Kaneko
  21 Escape from the Evil One 3:19 Eiko Kaneko
  22 Escape 1:50 Eiko Kaneko
  23 Return to Land 0:08 Eiko Kaneko
  24 The Ultimate Evil 1:38 Eiko Kaneko
  25 End of the House 0:59 Eiko Kaneko
  26 Ending Theme 1:45 Eiko Kaneko
  27 The Dead Remain 0:03 Eiko Kaneko
  28 Game Over 0:12 Eiko Kaneko
  29 Retry Screen 0:59 Eiko Kaneko