Rent-a-Hero (Sega Genesis)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Town Music 1 3:12 Hiroshi Kawaguchi
  2 Town Music 2 1:04 Hiroshi Kawaguchi
  3 The Mood Tonight is Dancing 0:27 Hiroshi Kawaguchi
  4 Are we at the Hospital? 1:17 Hiroshi Kawaguchi
  5 Strange Shackles of Sorrow 1:17 Hiroshi Kawaguchi
  6 OutRun: Magical Sound Shower 0:21 Hiroshi Kawaguchi
  7 G-LOC Air Battle: BGM A 0:18 Hiroshi Kawaguchi
  8 After Burner II: After Burner 0:11 Hiroshi Kawaguchi
  9 Space Harrier: Main Theme 0:14 Hiroshi Kawaguchi
  10 Power Drift: Like the Wind 0:14 Hiroshi Kawaguchi
  11 Turbo OutRun: Rush a Difficulty 0:13 Hiroshi Kawaguchi
  12 GP Rider: Time Attack 0:16 Hiroshi Kawaguchi
  13 Go Go Train 0:30 Hiroshi Kawaguchi
  14 Rest and Relaxation 0:13 Hiroshi Kawaguchi
  15 Red Light Dinner Party 2:00 Hiroshi Kawaguchi
  16 Scandal! Rent-a-Hero 3:52 Hiroshi Kawaguchi
  17 Fight, Rent-a-Hero! 2:03 Hiroshi Kawaguchi
  18 The Character is Alright! 0:09 Hiroshi Kawaguchi
  19 The End of Winter, The Vernal Equinox, The Good Feeling 0:31 Hiroshi Kawaguchi
  20 Surprise! Shock! Cave Expedition 0:56 Hiroshi Kawaguchi
  21 Town Music 3 1:11 Hiroshi Kawaguchi
  22 Dramatic 3:12 Hiroshi Kawaguchi
  23 Everyone, Thank You! 1:04 Hiroshi Kawaguchi
  24 Twilight Rent-a-Hero 1:20 Hiroshi Kawaguchi