OutRunners (Sega Genesis)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title Screen 2:40 Junko Shiratsu, Takayuki Nakamura
  2 Mega Driver 1:06 Junko Shiratsu, Takayuki Nakamura
  3 Game Start 0:02 Junko Shiratsu, Takayuki Nakamura
  4 Magical Sound Shower 2:24 Hiroshi Kawaguchi, Junko Shiratsu, Takayuki Nakamura
  5 Passing Breeze 2:23 Hiroshi Kawaguchi, Junko Shiratsu, Takayuki Nakamura
  6 Splash Wave 3:08 Hiroshi Kawaguchi, Junko Shiratsu, Takayuki Nakamura
  7 Picture the Rivers 2:09 Junko Shiratsu, Takayuki Nakamura
  8 Blow Your Cool 2:22 Junko Shiratsu, Takayuki Nakamura
  9 Looking for the Rainbow 2:18 Junko Shiratsu, Takayuki Nakamura
  10 Speed King 2:20 Junko Shiratsu, Takayuki Nakamura
  11 Adventure 2:41 Junko Shiratsu, Takayuki Nakamura
  12 Sonic Control 2:21 Junko Shiratsu, Takayuki Nakamura
  13 Last Wave 1:58 Hiroshi Kawaguchi, Junko Shiratsu, Takayuki Nakamura
  14 Meaning of the Light 1:17 Junko Shiratsu, Takayuki Nakamura
  15 Dream Flying 0:46 Junko Shiratsu, Takayuki Nakamura
  16 Car Select 1:12 Junko Shiratsu, Takayuki Nakamura
  17 Pre-Stage 1:17 Junko Shiratsu, Takayuki Nakamura
  18 Stage 1 - Grand Canyon 0:16 Junko Shiratsu, Takayuki Nakamura
  19 Stage 2 - San Francisco 0:40 Junko Shiratsu, Takayuki Nakamura
  20 Stage 3 - South America 0:30 Junko Shiratsu, Takayuki Nakamura
  21 Stage 4 - Niagara Falls 1:01 Junko Shiratsu, Takayuki Nakamura
  22 Stage 5 - Hawaii 0:23 Junko Shiratsu, Takayuki Nakamura
  23 Stage 6 - Pacific Ocean Crossway Bridge 1:47 Junko Shiratsu, Takayuki Nakamura
  24 Stage 7 - Spain 1:02 Junko Shiratsu, Takayuki Nakamura
  25 Stage 8 - Atlantic Ocean Underwater Tunnel 0:59 Junko Shiratsu, Takayuki Nakamura
  26 Stage 9 - Switzerland 1:04 Junko Shiratsu, Takayuki Nakamura
  27 Stage 10 - China 0:31 Junko Shiratsu, Takayuki Nakamura
  28 Stage 11 - Japan 0:41 Junko Shiratsu, Takayuki Nakamura
  29 Stage 12 - Hong Kong 0:41 Junko Shiratsu, Takayuki Nakamura
  30 Stage 13/20 - Egypt 0:34 Junko Shiratsu, Takayuki Nakamura
  31 Stage 14/19 - Mediterranean Sea 1:27 Junko Shiratsu, Takayuki Nakamura
  32 Stage 15/18 - France 1:12 Junko Shiratsu, Takayuki Nakamura
  33 Stage 16/17 - Germany 1:21 Junko Shiratsu, Takayuki Nakamura
  34 Final Stage 1:24 Junko Shiratsu, Takayuki Nakamura
  35 Checkpoint 0:05 Junko Shiratsu, Takayuki Nakamura
  36 Travel Seaward 2:46 Junko Shiratsu, Takayuki Nakamura