Maten no Soumetsu (Sega Genesis)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title Theme 1:43 Noriyuki Iwadare, Isao Mizoguchi
  2 Name Entry 1:09 Noriyuki Iwadare, Isao Mizoguchi
  3 Opening Theme 1:13 Noriyuki Iwadare, Isao Mizoguchi
  4 Village 1:20 Noriyuki Iwadare, Isao Mizoguchi
  5 Human World 2:18 Noriyuki Iwadare, Isao Mizoguchi
  6 Battle 1:46 Noriyuki Iwadare, Isao Mizoguchi
  7 Victory 0:02 Noriyuki Iwadare, Isao Mizoguchi
  8 Town 1:42 Noriyuki Iwadare, Isao Mizoguchi
  9 Inn 0:04 Noriyuki Iwadare, Isao Mizoguchi
  10 Castle 1:52 Noriyuki Iwadare, Isao Mizoguchi
  11 Dungeon 1:53 Noriyuki Iwadare, Isao Mizoguchi
  12 Boss 1:18 Noriyuki Iwadare, Isao Mizoguchi
  13 Game Over 0:05 Noriyuki Iwadare, Isao Mizoguchi
  14 Fantasy World 1:36 Noriyuki Iwadare, Isao Mizoguchi
  15 Boat 2:05 Noriyuki Iwadare, Isao Mizoguchi
  16 Soul World 1:56 Noriyuki Iwadare, Isao Mizoguchi
  17 Airship 1:47 Noriyuki Iwadare, Isao Mizoguchi
  18 World of Hell 1:34 Noriyuki Iwadare, Isao Mizoguchi
  19 Castle of Hell 2:52 Noriyuki Iwadare, Isao Mizoguchi
  20 Boss of Hell 1:46 Noriyuki Iwadare, Isao Mizoguchi
  21 Ending Theme 5:05 Noriyuki Iwadare, Isao Mizoguchi