Mamono Hunter Youko: Dai-7 no Keishou (Sega Genesis)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Bells 0:03 Keiichi Yamamoto
  2 Scene 1: Flower Field 2:35 Keiichi Yamamoto
  3 Scene 2: Volcano 2:23 Keiichi Yamamoto
  4 Scene 3: The Pond 2:15 Keiichi Yamamoto
  5 Scene 4: The Cave 2:16 Keiichi Yamamoto
  6 Scene 5: Snow and the Stars 2:31 Keiichi Yamamoto
  7 Boss 1:46 Keiichi Yamamoto
  8 Scene Clear 0:06 Keiichi Yamamoto
  9 Credits 2:09 Keiichi Yamamoto
  10 Game Over 0:03 Keiichi Yamamoto
  11 Pause 0:00 Keiichi Yamamoto