Knuckles' Chaotix (Sega Genesis)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Door Into Summer 2:22 Junko Shiratsu, Mariko Nanba
  2 Electoria 2:38 Junko Shiratsu, Mariko Nanba
  3 Speed Of Sound 2:36 Junko Shiratsu, Mariko Nanba
  4 Seascape 2:24 Junko Shiratsu, Mariko Nanba
  5 Midnight Greenhouse 2:46 Junko Shiratsu, Mariko Nanba
  6 New Moon 2:32 Junko Shiratsu, Mariko Nanba
  7 Labyrinth 0:21 Junko Shiratsu, Mariko Nanba
  8 Trial And Error 1:08 Junko Shiratsu, Mariko Nanba
  9 Walkin 0:33 Junko Shiratsu, Mariko Nanba
  10 Hyper-Hyper 1:13 Junko Shiratsu, Mariko Nanba
  11 Evening Star 1:19 Junko Shiratsu, Mariko Nanba
  12 Moonrise 0:36 Junko Shiratsu, Mariko Nanba
  13 Overture 0:16 Junko Shiratsu, Mariko Nanba
  14 This Horizon 0:55 Junko Shiratsu, Mariko Nanba
  15 Take Off 0:26 Junko Shiratsu, Mariko Nanba
  16 Combination 1:12 Junko Shiratsu, Mariko Nanba
  17 Take A Nap 0:29 Junko Shiratsu, Mariko Nanba
  18 Surging Power 0:27 Junko Shiratsu, Mariko Nanba
  19 Mechanical Dance 0:21 Junko Shiratsu, Mariko Nanba
  20 Tube Panic 1:20 Junko Shiratsu, Mariko Nanba
  21 Crystal Nightmare 1:36 Junko Shiratsu, Mariko Nanba
  22 Childs Song 1:15 Junko Shiratsu, Mariko Nanba
  23 Soda Pop 2:28 Junko Shiratsu, Mariko Nanba
  24 Pendulum 1:25 Junko Shiratsu, Mariko Nanba
  25 Silver Screen 1:22 Junko Shiratsu, Mariko Nanba
  26 Tachy Touch 1:10 Junko Shiratsu, Mariko Nanba
  27 Chaotic World 0:42 Junko Shiratsu, Mariko Nanba
  28 Surprise 0:38 Junko Shiratsu, Mariko Nanba
  29 Nice Meeting You 0:28 Junko Shiratsu, Mariko Nanba
  30 Have A Happy Day 0:30 Junko Shiratsu, Mariko Nanba
  31 Reach The Goal 0:04 Junko Shiratsu, Mariko Nanba
  32 High Five 0:03 Junko Shiratsu, Mariko Nanba
  33 Decision 0:03 Junko Shiratsu, Mariko Nanba
  34 From Party To Party 0:06 Junko Shiratsu, Mariko Nanba
  35 Have Some Fun 0:07 Junko Shiratsu, Mariko Nanba
  36 Oriental Legend 1:55 Junko Shiratsu, Mariko Nanba
  37 Steel Heart 0:23 Junko Shiratsu, Mariko Nanba
  38 Tribute 0:57 Junko Shiratsu, Mariko Nanba
  39 Destructive Power 0:53 Junko Shiratsu, Mariko Nanba
  40 Just Another Day 3:03 Junko Shiratsu, Mariko Nanba
  41 Decision 2nd 0:04 Junko Shiratsu, Mariko Nanba
  42 Sound 48 0:00 Junko Shiratsu
  43 Got A Chaos Ring 0:02 Junko Shiratsu
  44 Unused Sega Sound 0:04 Junko Shiratsu
  45 Beta Sega Sound 0:04 Junko Shiratsu