DJ Boy (Sega Genesis)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Introduction 0:12 Tatsuya Watanabe, S. Aizu, M. Yoshida
  2 Round 1-A 5:45 Tatsuya Watanabe, S. Aizu, M. Yoshida
  3 Round 1-B 1:00 Tatsuya Watanabe, S. Aizu, M. Yoshida
  4 Round 2 1:34 Tatsuya Watanabe, S. Aizu, M. Yoshida
  5 Round 3 2:21 Tatsuya Watanabe, S. Aizu, M. Yoshida
  6 Round 4 2:21 Tatsuya Watanabe, S. Aizu, M. Yoshida
  7 Round 5 2:08 Tatsuya Watanabe, S. Aizu, M. Yoshida
  8 Round 6 1:26 Tatsuya Watanabe, S. Aizu, M. Yoshida
  9 Boss Theme 1 2:53 Tatsuya Watanabe, S. Aizu, M. Yoshida
  10 Boss Theme 2 0:45 Tatsuya Watanabe, S. Aizu, M. Yoshida
  11 Boss Theme 3 2:05 Tatsuya Watanabe, S. Aizu, M. Yoshida
  12 Round Clear 0:08 Tatsuya Watanabe, S. Aizu, M. Yoshida
  13 Item Shop 0:32 Tatsuya Watanabe, S. Aizu, M. Yoshida
  14 Ending Theme 3:12 Tatsuya Watanabe, S. Aizu, M. Yoshida
  15 Game Over 0:01 Tatsuya Watanabe, S. Aizu, M. Yoshida